PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

350414/2014

Opis

Ostrów Wielkopolski: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na zorganizowanie i przeprowadzenie
kursu przedsiębiorczości
Numer ogłoszenia: 350414 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311364 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, al. Juliusza Słowackiego 1C, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 0 62 735 51 52, faks 0 62 735 02 05.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na zorganizowanie i przeprowadzenie
kursu przedsiębiorczości.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonawca w ramach projektu pt. TWOJA SZANSA zorganizuje i przeprowadzi:
Kurs przedsiębiorczości + catering dla 60 w tym 49 osób niepełnosprawnych (w tym 3 osoby na wózku inwalidzkim) równolegle w sześciu grupach, każda z grup po 5 dni przez 6 godzin dziennie.

Wymagania dotyczące przeprowadzenia kursu przedsiębiorczości + catering.
Wykonawca:
1. zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie od dnia 20 października 2014 roku do dnia 24 października 2014 roku, 5 grup w godzinach od 8.00 - 14.00 w miejscu wskazanym przez Wykonawcę oraz 1 grupa w godzinach od 14.00 do 20.00 w pomieszczeniu PCPR w Ostrowie Wielkopolskim.
2. przygotuje program kursu przedsiębiorczości z uwzględnieniem m. in. zagadnień:
1) Charakterystyka własnych pomysłów na Firmę.
2) Biznesplan jako podstawa funkcjonowania Firmy.
a) Zasady tworzenia biznesplanu.
b) Elementy składowe biznesplanu.
3) Marketing w przedsiębiorstwie.
a) Podstawowe pojęcia dotyczące wizerunku firmy.
b) Elementy wizerunku przedsiębiorstwa.
c) Podstawy sprawnego marketingu.
4) Działalność gospodarcza - aspekty prawne
a) Postawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
b) Ustawa o swobodzie
c) Kodeks spółek handlowych
d) Kodeks cywilny
5) Formy organizacyjne działalności gospodarczej.
a) Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
b) Spółka cywilna.
c) Spółki osobowe.
d) Spółki kapitałowe.
e) Źródła pozyskiwania informacji gospodarczej.
6) Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
a) Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy (omówienie wniosku).
b) Inne dofinansowania na rozwój firmy.
7) Elementy prawa pracy w biznesie.
a) Zatrudnianie pracownika.
b) Informacje o kandydacie.
c) Badania lekarskie.
d) Umowa o pracę i jej rodzaje.
e) Szkolenie BHP.
f) Zgłoszenie do ZUS.
g) Dokumentacja pracownicza.
h) Urlopy pracownicze.
8) Umowy cywilnoprawne.
a) Umowa zlecenie.
b) Umowa o dzieło.
9) Działalność gospodarcza - aspekty ekonomiczne.
a) Podatki w działalności gospodarczej.
b) Wybór formy opodatkowania
c) Rozliczenia publiczno - prawne (Urząd Skarbowy, ZUS)
10) Zajęcia warsztatowe (wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych)
11) Księgowość firmy - dokumenty i dowody księgowe.
12) Ewidencja przychodów - podstawa ustalania podatku.
13) Księga przychodów i rozchodów jako podstawa ustalania podatku dochodowego na zasadach ogólnych.
14) Dodatkowe ewidencje księgowe.
15) Deklaracje podatkowe.
16) Zajęcia warsztatowe z księgowości małych podmiotów gospodarczych.
3. zapewni kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia,
4. zobowiązuje się prowadzić listę obecności uczestników ww. kursu /w przypadku nieobecności uczestnika należy niezwłocznie powiadomić koordynatora projektu/,
5. zobowiązuje się wydać uczestnikom ww. kursu dokument, potwierdzający udział ww. kursie wraz z zakresem programowym i godzinowym,
6. oznakuje stosownymi logotypami dokumentację przeprowadzenia ww. kursu,
7. zobowiązuje się przeprowadzić anonimową ankietę oceny ww. kursu przez uczestników,
8. zapewni do przeprowadzenia ww. kursu pomieszczenia równolegle dla 5 grup dopołudniowych wraz z zapleczem sanitarnym w mieście Ostrów Wielkopolski.
Dla jednej grupy (w godzinach od 8.00-14.00) zapewni pomieszczenie oraz toaletę odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim - bez barier architektonicznych.
(Osoby poruszające się na wózku lub mające trudności w poruszaniu się powinny samodzielnie dostać się do pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest kurs oraz do toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych),
9. oznaczy miejsce realizacji ww. kursu informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską
z zastosowaniem stosownych logotypów,
10. podczas ww. kursu zapewni uczestnikom catering: obiad dwudaniowy z napojem o godz. 13.00 dla grup 1, 2, 3, 4, 5 i o godzinie 17.00 dla grupy 6 oraz kawę, herbatę, ciastka i zimne napoje,
11. w terminie 7 dni od dnia zakończenia ww. kursu, przekaże do siedziby PCPR następujący komplet dokumentów:
- oryginał listy obecności uczestników ww. kursu,
- dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem, potwierdzający udział w kursie wraz
z zakresem programowym i godzinowym,
- anonimową ankietę oceny ww. kursu dokonaną przez uczestników,
- zdjęcia dokumentujące realizację zadania.
Ponadto Zamawiający:
1. dopuszcza zmianę liczby uczestników w grupach ww. kursu,
2. w losowych przypadkach uniemożliwiających realizację ww. kursu w zakładanym terminie, dopuszcza przesunięcie terminu ich realizacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Postępowanie jest realizowane w ramach projektu: TWOJA SZANSA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 24, 63-400 Ostrów Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12010,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10890,00
Oferta z najniższą ceną: 10890,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych na terenie Gminy Piaseczno.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
Dostawa samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wodzisław Śląski
(śląskie)
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA LUB DYSTRYBUCJI DO BUDYNKU...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH