PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Prace konserwatorskie rzeźby Diana

Muzeum - Zamek w Łańcucie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łańcut / podkarpackie

Numer ogłoszenia

119553/2012

Opis

Łańcut: Prace konserwatorskie rzeźby Diana
Numer ogłoszenia: 119553 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 89787 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum - Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252008 do 10, faks 017 2252012.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace konserwatorskie rzeźby Diana.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie polega na przeprowadzeniu pełnej konserwacji rzeźby Diany w oparciu o program konserwatorski Pani Konserwator Urszuli Drozdowicz uwzględniający zalecenia Zamawiającego i wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH RZEŹBY KAMIENNEJ DIANA Wys 182 cm x 61cm x 65 cm 1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej. 2. Dokumentowanie kolejnych zabiegów konserwatorskich. 3. Oczyszczenie mechaniczne powierzchni rzeźby z luźnych nalotów i brudów. 4. Oczyszczenie hydroparowe przy użyciu roztworów detergentów. 5. Wzmocnienie strukturalne powierzchni kamienia 6. Wykonanie uzupełnień kamienia metodą flekowań w materiale kamiennym zbliżonym do oryginału, 7. Nałożenie kitów z masy uzupełniającej. 8. Opracowanie powierzchni rzeźby. 9. Wzmocnienie strukturalne całości rzeźby, 10. Wykonanie działań biobójczych. 11. Zabezpieczenie środkami hydrofobowymi. 12. Wykonanie modelu brakujących elementów rzeźby. 13. Wykonanie uzupełnień w marmurze wg modelu. 14. Zmontowanie wszystkich elementów rzeźby. 15. Wykonanie unifikacji kolorystycznej w miejscach przebarwień kamienia. 16. Wykonanie modelu do wykonania kopii rzeźby. 17. Wykonanie kopii rzeźby. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcom dokonania wizji lokalnej. Jeżeli Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu, nazwy lub pochodzenia, wskazanie to ma na celu określenie rodzaju i klasy materiału oraz służy ustaleniu jego standardu, właściwości i minimalnych parametrów technicznych. Przyjmuje się, że takiemu wskazaniu każdorazowo towarzyszy dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga udzielenia przynajmniej 10-letnie gwarancji jakości i rękojmi za wady z tytułu przeprowadzonej konserwacji. bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego prac...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU KON-TRAKT Piotr Jeziorowski, Ul. Sosabowskiego 17/19, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53879,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 64206,00
Oferta z najniższą ceną: 58794,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99400,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla Kliniki Okulistyki Instytutu CZMP - ZP/119/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Wynajem tablic pod bilbordy reklamowe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lubin
(dolnośląskie)
Odnowienie elewacji, prace konserwacyjne instalacji co i wodno - kanalizacyjnej w budynku nr 109 oraz prace malarskie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH