PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-28

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

33041091

Powierzchnia

28 m2

Cena

3 000 zł

OpisWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie:
1. przy ul. Potokowej, II przetarg (I przetarg przeprowadzony w dniu 18.12.2014 r.), oznaczenie nieruchomości:
działka nr 309/3 o pow. 0,0705 ha, obr. 212, objęta KW RZ1Z/00165082/8
Cena wywoławcza: 125 000 zł
Wysokość wadium: 20 000 zł
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Potokowej, otoczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Działka nr 309/3 obr. 212 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 140/11/2006 - I Staroniwa Północ w Rzeszowie położona jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 18 września 2014 r., zgodnie z wywieszonym wykazem.
2. przy ul. Wawelskiej, oznaczenie nieruchomości:
działka nr 123/1 o pow. 0,0028 ha, obr. 208, objęta KW RZ1Z/00016638/2
Cena wywoławcza: 3 000 zł
Wysokość wadium: 100 zł
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Wawelskiej, otoczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 29 grudnia 2014 r., zgodnie z wywieszonym wykazem.
3. przy ul. Miodowej, oznaczenie nieruchomości:
działka nr 627/1 o pow. 0,0112 ha, obr. 208, objęta KW RZ1Z/00029009/8
Cena wywoławcza: 20 000 zł
Wysokość wadium: 2 000 zł
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Opis nieruchomości:
Działka nie ma dostępu do drogi publicznej, otoczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 29 grudnia 2014 r., zgodnie z wywieszonym wykazem.
4. przy ul. Warneńczyka, oznaczenie nieruchomości:
działka nr 467/9 o pow. 0,0249 ha, obr. 219, objęta KW RZ1Z/00022417/2
Cena wywoławcza: 57 000 zł
Wysokość wadium: 6 000 zł
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
W dziale III KW RZ1Z/00022417/2 wpisane jest ostrzeżenie o wszczęciu postępowania zmierzającego do określenia granic skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie zgodnie z § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.09.1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, rozgraniczenia i podziału nieruchomości (Dz.U. nr 47, poz. 238) odnośnie do działki 808/1 w obr. 203 Rzeszów-Wilkowyja.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Warneńczyka, otoczenie nieruchomości to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
Działka nr 467/9 obr. 219 powstała z podziału działki nr 467/5 obr. 219, która objęta była decyzją z dnia 18 stycznia 2008 r., znak AR.I.61.7331/75/07/08, o warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 29 grudnia 2014 r., zgodnie z wywieszonym wykazem.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, plac Ofiar Getta 3 w pokoju nr 22, II piętro.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25 lutego 2015 r. przelewem na konto Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa PKO Bank Polski SA I o. Rzeszów nr 93 1020 4391 0000 6202 0144 9883. W tytule przelewu należy wpisać numer działki oraz obręb.
Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Biura.
Uczestnicy przetargu mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży. Informacje można uzyskać w godz. 8-15 w siedzibie Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, plac Ofiar Getta 3, pokój nr 13, tel. (17) 875 47 08.
Uzyskana w przetargu cena płatna jest przed podpisaniem umowy. Uczestnik dopuszczony do przetargu może działać przez pełnomocnika, który winien posiadać stosowne pełnomocnictwo szczególne do udziału w przetargu imieniem mocodawcy.
Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez organizatora wadium przepada na rzecz Gminy Miasta Rzeszów. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej należności. Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu nie później niż w terminie 3 dni. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, plac Ofiar Getta 3, oraz opublikowane na stronie BIP http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/biuro-gospodarki-mieniem/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.
33041091

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
MIeszkanie położone w Katowicach
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Katowice
(śląskie)
Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa soczewek, noży i wiskoelastyków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Starogard Gdański
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH