PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek.

Gmina Stawiguda

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Stawiguda / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

283267/2013

Opis

Stawiguda: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek.
Numer ogłoszenia: 283267 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 252155 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5126475, faks 089 5126910.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda i podległych jednostek..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Stawiguda, podległych jednostek organizacyjnych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek i zakładów w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - otwarcie rachunków bankowych, - prowadzenie rachunków bankowych, - przelewy zwykłe oraz drogą elektroniczną na rachunku: - w banku obsługującym, - w innych bankach, - wydawanie blankietów czekowych, - wpłaty i wypłaty gotówkowe, - kredyty w rachunku bieżącym, Otwarcie i prowadzenie rachunków dla Gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Gminie Stawiguda: - Urząd Gminy w Stawigudzie, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, - Przedszkole w Bartągu, - Szkoła Podstawowa w Rusi, - Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie, - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stawigudzie, - Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, - Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda Zamawiający podaje szacunkową taryfę rocznych opłat i prowizji bankowych do wykorzystywania przez Gminę Stawiguda: 1. Prowizja wpłat gotówkowych - 3 830,00 zł 2. Ilość zamówionych blankietów czekowych - 449 szt. 3. Ilość przelewów zwykłych (w tradycyjnej formie) - 5 088 szt. 4. Ilość przelewów elektronicznych - 10 595 szt. 5. Opłaty za prowadzenie rachunków - 4 500,00 zł 6. Opłaty za korzystanie z bankowości elektronicznej - 1 400,00 zł 7. Ilość rachunków bankowych w/g stanu na dzień 31.10.2013 r. - 25 szt. W celu zaznajomienia się z obrotami środków finansowych na rachunkach bankowych Zamawiającego, w poniższym układzie zamieszcza się informację o dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu Gminy Stawiguda w/g kwartalnego sprawozdania NDS na dzień 30.09.2013r. 1. Plan dochodów ogółem: 32 002,1 tys. zł. 2. Plan wydatków ogółem: 33 267,7 tys. zł. 3. Plan przychodów: 2 940,6 tys. zł. 4. Plan rozchodów: 1 675,1 tys. zł. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie będzie pobierał opłat od wpłat gotówkowych dokonanych na rachunek Gminy Stawiguda i rachunki pomocnicze przez podatników podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych zgodnie z istotnymi postanowieniami do umowy załącznik nr 6 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bank Spółdzielczy Olsztynek, ul. Rynek 2, 11-015 Olsztynek, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103448,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 54416,74
Oferta z najniższą ceną: 54416,74 / Oferta z najwyższą ceną: 54416,74
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont izolacji przeciwwigociowych ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 82-200 Malbork ul.Wojska Polskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Malbork
(pomorskie)
Wykonanie usługi wydruku materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Legionowo
(mazowieckie)
Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH