PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących, wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę sieci kanalizacji...

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bełchatów / łódzkie

Numer ogłoszenia

152450/2014

Opis

Bełchatów: Przebudowa 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących, wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 8
Numer ogłoszenia: 152450 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114656 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, ul. T. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie, tel. 044 7335198, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących, wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 8.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu: Przebudowy 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących, wydzielenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi. W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje-Pozyskanie mapy do celów projektowych, -Opracowanie i przedłożenie do uzgodnienia przez zamawiającego koncepcji przebudowy 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących, wydzielenia sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi,-Sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i decyzji,-Sporządzenie projektów wykonawczych obejmujących wszystkie branże,-Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót,-Wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyższych projektów,-Przeprowadzenie czynności wymaganych dla obiektów, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiOR budowlanych i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem przebudowanych obiektu/ów w użytkowanie, Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako sugestie Zamawiającego, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych.Rozwiązania projektowe muszą uzyskać uzgodnienie oraz akceptację Zamawiającego. Uzgodnienia nie mogą wymuszać podniesienia standardu określonego niniejszym programem użytkowym.Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji.Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.Niezbędne do wykonania zamówienia jest
a) Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej branże budowlaną, sanitarną i elektryczną,b) Wykonanie na podstawie w/w dokumentacji kompletnych robót budowlanych, Dokumentacja projektowa powinna -być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędny dla odbioru obiektu,-dokumentacja w swojej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, wyroby budowlane, a także przyjęte rozwiązania wyrobowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
-zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentację projektową należy wykonać dla każdej branży w następującej ilości - projekt budowlany - 4 egz. w tym 1 egz. dla Zamawiającego opieczętowany przez Starostwo Powiatowe,- projekt wykonawczy - 1 egz. dla Zamawiającego,- przedmiar - 1 egz. dla Zamawiającego,- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz. dla Zamawiającego,Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty formalno - prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy. Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrażający zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz przystąpieniu do użytkowania obiektu po zakończeniu budowy. Wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje w tym pozwolenie na budowę Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego. W tym celu Zamawiający po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia udzieli Wykonawcy stosownego upoważnienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia - zgodnie z dokumentacją do przetargu. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 704 170,72 PLN, w tym wartość szacunkowa zamówień uzupełniających 100 000,00 PLN.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.12.10-1, 45.26.22.20-9, 71.35.19.10-5, 71.24.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SANEL Zdzisław Krupa, Janusz Zaniewicz Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 704170,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 686340,00
Oferta z najniższą ceną: 686340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 699500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH