PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej 2027C Morczyny ÷ Kamionki Małe w km 0+000 ÷ 6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe ÷...

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

230812/2014

Opis

Toruń: Przebudowa ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej 2027C Morczyny ÷ Kamionki Małe w km 0+000 ÷ 6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe ÷ Turzno w km 0+000 ÷ 2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno ÷ Papowo Toruńskie w km 0+300 ÷ 1+425 na
łącznej dł. 10,464 km.
Numer ogłoszenia: 230812 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165928 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (056) 66 44 775, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu komunikacyjnego; drogi powiatowej 2027C Morczyny ÷ Kamionki Małe w km 0+000 ÷ 6+715, drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe ÷ Turzno w km 0+000 ÷ 2+624 oraz drogi powiatowej nr 2011C Turzno ÷ Papowo Toruńskie w km 0+300 ÷ 1+425 na
łącznej dł. 10,464 km..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie trzech dróg
zlokalizowanych na terenie Powiatu Toruńskiego. Modernizacja ciągu komunikacyjnego dróg nr 2027 i 2029 polegać będzie na: profilowaniu istniejącej nawierzchni w ilości
125 kg/m2 (droga nr 2029); profilowaniu istniejącej nawierzchni w ilości 100 kg/m2 (droga nr 2027); wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wykonaniu utwardzonych poboczy z kamienia łamanego; sfrezowaniu odcinka istniejącej nawierzchni (droga nr 2027); wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej -
warstwa wiążąca o gr. 4 cm (droga nr 2027); wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej - warstwa wiążąca o gr. 3 cm (droga nr 2027 odc. 2) wykonaniu zjazdów z masy mineralno-bitumicznej; wykonaniu oznakowania poziomego na remontowanym ciągu komunikacyjnym wraz z wymianą oznakowania pionowego; Przebudowa drogi
powiatowej nr 2011C swoim zakresem obejmie: roboty rozbiórkowe; budowę przykanalików oraz odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów; roboty ziemne; wykonanie
koryta na poszerzeniach, zatokach autobusowych i zjazdach; roboty nawierzchniowe; roboty wykończeniowe; regulacja pionowa urządzeń podziemnych; ustawienie
krawężników betonowych, ścieków i obrzeży; montaż wiat przystankowych; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4342863,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3363420,72
Oferta z najniższą ceną: 3364085,56 / Oferta z najwyższą ceną: 3968731,65
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa przenośnego spektrometru
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Dostawa części zamiennych do urządzeń pobierających opłaty za postój w strefie płatnego parkowania typu Parkeon Stelio Solar TX.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
UBIEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. Znak sprawy: SZP/380/22/2013.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łańcut
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH