PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm

Gmina Chełm

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, licytacja elektroniczna

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chełm / lubelskie

Numer ogłoszenia

247729/2013

Opis

Chełm: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm
Numer ogłoszenia: 247729 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm , Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5637363, faks 082 5637793.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.chelm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z droga krajową, drogami wojewódzkimi i drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części: Część A - zadanie dofinansowywane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność -
Rozwój; Część B - zadanie własne gminy; ZAKRES ZAMÓWIENIA: Część A:
długość dróg: 5559 m, - nawierzchnia asfaltowa: 20649,5 m2, - utwardzone pobocza z kruszywa: 7043,20 m2, - kostka brukowa gr. 8cm (czerwona): 140,0 m2, kostka brukowa gr. 8 cm szara - 1203,8 m2, chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm -830 m2, chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm grafit -220,0 m2, oświetlenie uliczne: - kabel zasilający YAKY 4x35mm2 - 118 m; kabel zasilający YAKY 4x25 mm2 - 461,5 m; - linia napowietrzna z przewodów izolowanych 2x25 mm2 - 168 mb; - słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane z fundamentem, wysięgnikami i oprawami - 20 kpl..; - słupy linii napowietrznych z wysięgnikami - 5 słupów, - oprawy: 70W - 19 szt, 100 W - 10 szt., 150W - 12 szt., oznakowanie poziome i pionowe, w tym: znak aktywny B-20 zasilany solarnie - 4 szt., bariery energochłonne - 32 mb; - bariery stalowe - 72 mb; próg zwalniający - 1 kpl., karczowanie drzew i krzewów - 0,9 ha; trawniki - 150 m2; ; Część B: regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, zasuw wodociągowychi studzienek teletechnicznych - 105 szt.; pozostałe roboty określone w przedmiarach i dokumentacji technicznej umieszczonej na stronie internetowej www.gmina.chelm.pl, a także inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; Do kosztów realizacji zadania należy doliczyc dodatkowo wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego (drogi powiatowe, drogi wojewódzkie); wszelkie koszty za korzystanie z energii elektrycznej, wody oraz inne związane z realizacją zadania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż w dokumentacji technicznej pod warunkiem zachowania takich samych lub wyższych parametrów jakościowych, fotometrycznych i cech użytkowych elementów. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie materiałów równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - zmiany te należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej (opisy, fotografie). Brak tych danych we wniosku oznacza przyjęcie wszystkich założeń projektowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.14.00-9, 45.31.61.00-6.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Należy złożyć oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę wymaganych warunków określonych art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: spełnia lub nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku niezbędnego doświadczenia uważane będzie wykonanie jednej roboty budowlanej lub robót budowlanych obejmujących: budowę nawierzchni bitumicznej o łącznej długości minimum 20.000 m2 i budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego o łącznej długości minimum 500 mb i minimum 40 szt.opraw oraz budowę nawierzchniz kostki brukowej o łącznej powierzchni 2.000 m2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą warunku spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę (wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem pracom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich ilości oraz daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót oraz miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie - zaświadczenia, referencje lub protokoły odbioru końcowego robót).
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego będzie uważane
dysponowanie rozścielaczem do asfaltu o szerokości roboczej minimum 6 m. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku:
spełnia lub nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego będzie uważane zatrudnienie osób posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie w wykonawstwie (minimum jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi branży drogowej, minimum jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi branży elektrycznej), określonymi wymaganiami Prawa budowlanego - dołączenie wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z oświadczeniem, że osoby, wymienione w załączniku nr 6, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty wymienione wyżej złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku: spełnia lub nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku uważane będzie przedłożenie: 1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w kwocie odpowiadające minimum 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony zł), 2.Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarantowaną 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony zł). Złożenie ważnej polisy OC (kopii) w dniu składania ofert będzie uważane za spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia robót, Wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia, obejmującego cały okres realizacji zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Przewiduje się następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,
2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
c) przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody trwających łącznie ponad 7 dni,
d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,
e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,
h) konieczności zmiany jednolitego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót,
i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
j) realizacji w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót lub zmiana zakresu powierzonych robót na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt 2, i 3 lit. a-d oraz lit. f-j,
5) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1,
6) zmiana treści wykazu scalonych elementów robót w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pkt. 5,
7) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego i/lub zmiana finansowania,
8) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 .
Zmiany umowy przewidziane wyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:
ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego
ad pkt 2) - zamiana na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia;
ad pkt. 3) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
lit. c) - o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody trwających łącznie ponad 7 dni,
lit. d) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. e) - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,
lit. f) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie wykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,
lit. g) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
lit. h) - o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie Miasta) i jednolitym harmonogramie rzeczowo - finansowym robót,
lit. i) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
lit. j) - o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,
ad pkt 4) - powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót nastąpi po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego proponowanego Podwykonawcy z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) postanowień § 5, § 9 i § 12 ust. 2 pkt. 6 umowy poprzez wprowadzenie do nich stosownych postanowień dotyczących udziału Podwykonawcy,
ad pkt 5) - wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w § 9 ust. 1 umowy zostanie odpowiednio zmniejszone na podstawie wyliczenia wartości zmniejszonego zakresu zamówienia dokonanego na podstawie jednolitego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót i wykazu scalonych elementów robót,
ad pkt 6) - zmiana treści wykazu scalonych elementów robót nastąpi z jednoczesną zmianą (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja działań opisanych w ad pkt 5,
ad pkt 7) - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżetu Gminy) i/lub zmian w potrzebach Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
ad pkt 8) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.gmina.chelm.pl
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej..
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 50.000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 3.064.863,04 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców..
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja jednoetapowa czas trwania: 15 minut od czasu ostatniego postąpienia w przypadku braku kolejnych ofert


IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 29.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm, w sekretariacie; e-mail: asemeniuk@gmina.chelm.pl..
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Otwarcie licytacji elektronicznej nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji. Dokładny dzień i godzina zostaną podane w zaproszeniu..
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
Zamknięcie licytacji elektronicznej nastąpi po upływie 15 minut od czasu ostatniego postąpienia w przypadku braku kolejnych ofert.
IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie, będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.gmina.chelm.pl w zakładce przetargi.
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
36/SI/2014 - remont budynku nr 47 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa odczynników i testów do badań immunologicznych dla weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby Zakładu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Przetarg
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Legnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH