PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa dróg wewnętrznych poprzez ich dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych w osiedlu Cicha w Lubartowie wraz z budową parkingów, ciągów...

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubartów / lubelskie

Numer ogłoszenia

37562/2014

Opis

Lubartów: Przebudowa dróg wewnętrznych poprzez ich dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych w osiedlu Cicha w Lubartowie wraz z budową parkingów, ciągów pieszych i rowerowych
Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych i oświetlenia kolidującego z przebudową dróg oraz przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej TPSA kolidującej z przebudowa dróg
Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu na osiedlu Cicha
Numer ogłoszenia: 37562 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 531520 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, ul. Cicha 6, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 463 90 01, faks 081 855 30 15.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółdzielnia Mieszkaniowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg wewnętrznych poprzez ich dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych w osiedlu Cicha w Lubartowie wraz z budową parkingów, ciągów pieszych i rowerowych
Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych i oświetlenia kolidującego z przebudową dróg oraz przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej TPSA kolidującej z przebudowa dróg
Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu na osiedlu Cicha.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Przebudowa dróg wewnętrznych poprzez ich dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych w osiedlu Cicha w Lubartowie wraz z budową parkingów, ciągów pieszych i rowerowych
b) Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych i oświetlenia kolidującego z przebudową dróg
c) Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej TPSA kolidującej z przebudowa dróg
d) Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu na osiedlu Cicha
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232200 - 4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45112600- 1 - usunięcie drzew lub krzewów
45112330 - 7 - rekultywacja terenu
2. Szczegółowy opis zakresu robót znajduje się łącznie w opracowanych projektach budowlanych, wykonawczych i aneksie do projektu budowlanego, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i szczegółowym opisie zawartym w niniejszej SIWZ.
2.1. w branży drogowej
- wycinka drzew,
- karczowanie pni,
- poszerzenie wraz ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji nawierzchni dróg
pożarowych do przenoszenia obciążeń 100 KN na oś poj. samochodowego,
- przebudowę parkingów dla samochodów osobowych,
- przebudowę jezdni manewrowych obsługujących dojazd do parkingów
dla samochodów osobowych,
- budowa ścieżek rowerowych,
- przebudowę chodników,
- wykonanie progów zwalniających,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- remont istniejących chodników, dróg manewrowych, dojazdów i miejsc postojowych
- roboty wykończeniowe związane z odtworzeniem terenów zielonych,
- inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót
2.2. w branży elektroenergetycznej
- przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych SN
- przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nN
- przebudowa linii napowietrznej nN
- przebudowa oświetlenia (własność PGE Dystrybucja)
Budowa oświetlenia za pomocą latarni zasilanych z baterii solarnych nie jest przedmiotem zamówienia i na obecnym etapie nie będzie realizowane.
2.3. W branży telekomunikacyjnej
- przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej (własność TP S.A.)
- budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
Monitoring wizyjny na osiedlu Cicha i Gen. Orlicz-Dreszera nie jest przedmiotem zamówienia i na obecnym etapie nie będzie realizowany.
Przed przystąpieniem do robót branży drogowej należy dokonać przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej wraz z wybudowaniem kanalizacji teletechnicznej.
Kierownik budowy branży drogowej będzie pełnił funkcję koordynatora nad kierownikiem branży elektrycznej i telekomunikacyjnej
Kierownicy poszczególnych branż odpowiedzialni będą za roboty w swojej branży.
Dla budowy kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu Wykonawca zapewni kierownika budowy - branża telekomunikacyjna.
3. Rozszerzenie i uściślenie zakresu robót przedmiotu zamówienia.
a) Branża Drogowa
Przebudowa dróg wewnętrznych poprzez ich dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych
w osiedlu Cicha w Lubartowie
Zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych opracowaniem objęto przebudowę ciągu dróg wewnętrznych zapewniających dojazd do budynków przy ul. Cicha 3,5,7,9,11,13,15,15A,17 i ul. Krzywe Koło 34 (w projekcie technicznym pomyłkowo zapisano Krzywe Koło 34B). Sieć dróg pożarowych na w/w osiedlu będzie skomunikowana z ist. drogami publicznymi o nawierzchni asfaltowej (ul. Cicha o szer. 7,5m, ul. Krzywe Koło 34 o szer. 5,8m i droga Wewnętrzna o szerokości 6,2m.
Wszystkie drogi pożarowe na odcinku skrzyżowań z drogami publicznymi zaprojektowano o szer. 5,0m, a krawędzie dróg wyokrąglono łukami o promieniu R=11,0 m
Podjazdy dla niepełnosprawnych
Planowana była budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Cicha 3. Ze względu na przewidziane w dokumentacji projektowej podniesienie nawierzchni chodnika do góry wzdłuż budynku mieszkalnego nie zachodzi potrzeba jego budowy. Obecnie występujący stopień na wejściu do klatki schodowej zostanie zlikwidowany.
Aneksem do projektu budowlanego wprowadzono zmianę w stosunku do projektu budowlanego Przebudowa dróg wewnętrznych poprzez ich dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych w osiedlu Cicha w Lubartowie wraz z budową parkingów, ciągów pieszych i rowerowych jedynie w zakresie rozwiązań sytuacyjnych przy drodze pożarowej
D. P.01 nie wprowadzają zmian w zakresie rozwiązań wysokościowych. Ponadto zmiany objęte aneksem do projektu budowlanego dotyczy rozszerzenia zakresu remontu istniejących dojazdów, parkingów i chodników w granicach działki. Inwestor bez zmian w planie sytuacyjnym z zachowaniem dotychczasowych szerokości. W ramach opracowanego aneksu zaprojektowano również kosze na śmieci i ławki parkowe oraz ich lokalizację. Szczegółowy zakres prac remontowych objętych aneksem znajduje się w opracowanym aneksie do projektu budowlanego, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
Przebudowa placu przy Orlicz-Dreszera została wykonana i nie stanowi przedmiotu zamówienia.
b) Branża elektroenergetyczna
Zakres robót do wykonania objętych projektem budowlanym:
1. Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych SN
2. Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych nn
3. Przebudowa linii napowietrznej nN
4. Przebudowa oświetlenia ( własność PGR Dystrybucja)
5. Budowa oświetlenia ( własność SM Lubartów) za pomocą latarni zasilanych z baterii solarnych ujęte w projekcie budowlanym nie jest przedmiotem zamówienia i nie będzie realizowana
Zakres robót ujętych w projekcie budowlano- wykonawczym
1. Przebudowa linii nN z ST Cicha 1
2. Przebudowa linii nn z ST Cicha 2
3. Przebudowa i demontaż linii napowietrznej nN
4. Przebudowa oświetlenia ( własność PGE Dysrybucja)
Realizację robót branży elektroenergetycznej należy powiązać z harmonogramem prac drogowych.
Zakres robót branży elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie dwoma opracowanymi projektami:
- projektem budowlanym do którego opracowany jest projekt wykonawczy
- projektem budowlano -wykonawczym
- przedmiarami robót,
- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
c) Branża telekomunikacyjna
Prace w obrębie sieci kanalizacji TP SA należy wykonywać zgodnie z normami TP SA. i opracowaną dokumentacją
d) kanalizacja teletechniczna dla potrzeb monitoringu
- budowa kanalizacji teletechnicznej z rur 1xRHDPEp 110/6,3 i rur 1xRHDPEk 110/7,5
- budowa studni kablowych SKR1, SKR2 i SK1
- budowa przepustów pod drogami z rur 1xRHDPEp 110/6,3
- przywracanie terenu po przeprowadzonych robotach do stanu pierwotnego
Budowę kanalizacji teletechnicznej w obszarze zieleńców, chodników wykonać z rur RHDEk 110/7,5 układanych a wykopach otwartych. Budowę kanalizacji kablowej pod drogami pożarowymi wykonać z rur typu RHDPEp 110/6,3 układanych w wykopie otwartym. Rury należy układać na głębokości 0,7 m poniżej poziomu gruntu, na głębokość co najmniej 1,2 m pod drogami pożarowymi. Przebieg kanalizacji teletechnicznej należy oznaczyć taśmą ostrzegawcza na głębokości 0,4 m. Rury kanalizacji teletechnicznej w wykopie należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Ułożone rury należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi 10 cm ponad poziom rury, a następnie zasypywać warstwą rodzimego gruntu. Zakres prac wykonać zgodnie z normą ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Skrzyżowania wbudowanej kanalizacji teletechnicznej z istniejącą infrastrukturą podziemną zabezpieczyć zgodnie z przepisami i normami branżowymi. Wszystkie otwory kanalizacji pierwotnej po wprowadzeniu do budynku i w studniach przed budynkiem należy uszczelnić przed przenikaniem gazu i cieczy. Po wprowadzeniu rury RHDPE do budynku uszczelnić otwór kanalizacji teletechnicznej odpowiednią pianką. Rurę RDHPE zakończyć po przejściu do budynku. Wykonać i wyposażyć studnie kablowe SKR1 i SKR2 zgodnie z dokumentacją. Rzędne pokryw studni kablowych dostosować do projektowanych rzędnych terenu. Przed rozpoczęciem prac wykonawca powinien zastosować się do uwag zawartych w opinii ZUDP oraz uwag zamawiającego. Po zakończonych robotach układaniu rur i montażu studni kablowych teren na trawnikach należy wyrównać i użyźnić ziemią z torfem oraz odsiać trawę. Przekopy przez drogi i ciągi pieszo jezdne oraz chodniki należy zasypać i zagęścić grunt zgodnie z normą. W związku z tym, że będą budowane drogi i remontowane chodniki, wykonawca kanalizacji teletechnicznej nie jest zobowiązany do utwardzania przekopu przez drogi ciągi pieszo jezdne oraz chodniki. Roboty związane z odbudową dróg i chodników wykonają drogowcy pod warunkiem, że roboty związane z budową kanalizacji zostaną wykonane przed robotami drogowymi.
Roboty nie ujęte w dokumentacji i przedmiarze, a które należy wykonać przy realizacji przedmiotu zamówienia:
1)Wykonać podesty i ewentualnie stopnie do wszystkich budynków mieszkalnych w osiedlu Cicha Nr 3,5,7,9,11,13,15,15A,17 i ul. Krzywe Koło 34 z betonowej kostki brukowej typu Holland o gr. 6 cm w kolorze grafitowym z wykonaniem podstopni z obrzeży lub palisad w zależności od wysokości położenia podestu w stosunku do rzędnej terenu.
2) Miejsca postojowe na parkingach oznaczyć za pomocą ułożonej kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm w kolorze czerwonym ( nie będzie wymagane oznaczenie farbą).
Zakres robót towarzyszących:
- Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
- Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
4. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia, o udokumentowanym pochodzeniu, Wykonawca jest zobowiązany w przypadku kiedy jest to wymagane przepisami prawa okazać i przekazać Zamawiającemu dla materiałów podlegających wbudowaniu:
4.1. Odpowiedni certyfikat wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na postawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
4.2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z aprobata techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 4.1. i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
5. Szczegółowe zakresy robót do wykonania znajdują się w przedmiarach robót, projektach budowlanych, wykonawczych i aneksie do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, w której zostały doprecyzowane i dopisane dodatkowe roboty w szczególności w niniejszym punkcie III opisu przedmiotu zamówienia i ogólnych warunkach umowy,
Przedmiary robót, projekty budowlane, wykonawcze, aneks do projektu budowlanego i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na poszczególne branże stanowią załączniki nr 9,10,11,12 do SWIZ i zamieszczone są na stronie internetowej www.smlubartow.pl
6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz mogą mieć wpływ na określenie ceny oferty. Wycenę robót należy opracować w oparciu o dostarczone dokumenty i wizję lokalną. W cenie należy uwzględnić robociznę, materiały i sprzęt.
Wykonawca ponadto, w ramach wynagrodzenia ofertowego, uzyska niezbędne pozwolenia na zrealizowanie przedmiotu zamówienia m.in. zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz poniesie wszelkie opłaty z tym związane.
7. Wykonawca zutylizuje wszystkie zużyte materiały w szczególności również materiały pochodzące z rozbiórki, jeżeli taki demontaż będzie niezbędny do realizacji przedmiotu umowy.
8. Jeżeli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, oraz pochodzenie materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i technologii w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny:
winny spełniać funkcje jakiej maja służyć,
nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych
Nie dopuszcza się stosowania materiałów z różnych systemów i tym samym przemieszczania rozwiązań poszczególnych technologii.
9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
W przypadku nie wypełniania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m-cy. Oferta z niewypełnionym polem długości okresu udzielanej gwarancji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty lub wykluczeniem Wykonawcy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9, 45.23.10.00-5, 45.23.23.00-5, 45.23.22.00-4, 45.11.23.00-1, 45.11.23.30-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1138211,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1232974,95
Oferta z najniższą ceną: 1232974,95 / Oferta z najwyższą ceną: 1972246,89
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru systemu informatycznego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Znak sprawy: 91/ZP/13 Przeprowadzenie miesięcznej płatnej praktyki zawodowej dla ucznia/uczennicy szkoły zawodowej/ technikum w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
-
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH