PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5106 E relacji Zgierz - Kębliny, gm. Zgierz

Zarząd Powiatu Zgierskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zgierz / łódzkie

Numer ogłoszenia

115409/2013

Opis

Zgierz: Przebudowa drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5106 E relacji Zgierz - Kębliny, gm. Zgierz
Numer ogłoszenia: 115409 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 193224 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Zgierskiego, ul. Sadowa 6A, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 042 7190885, faks 042 7190816.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5106 E relacji Zgierz - Kębliny, gm. Zgierz.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi dojazdowej - powiatowej Nr 5106 E relacji Zgierz - Kębliny, na odcinku od autostrady A - 2 do działki Nr ewid. 1004/4 na terenie gm. Zgierz. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) geodezyjne wytyczenie osi drogi - pkt co 50,00 m; 2) koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni; 3) profilowanie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 4) wykonanie stabilizacji metodą recyklingu istniejącej nawierzchni na gł. 30,00 cm - cementem w ilości 30 kg/m2; 5) pielęgnację wykonanej stabilizacji poprzez polewanie wodą 7 dni, 3 razy dziennie; 6) mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno wykonanej podbudowy; 7) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 4,0 cm (warstwa wiążąca); 8) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o gr. 3,00 cm (warstwa ścieralna); 9) ścięcie i profilowanie poboczy gruntem uzyskanym
z korytowania, wraz z zagęszczeniem. 3. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia, oraz wymagania dotyczące ich wykonania zawarte są w: 1) Przedmiarze; 2) Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D - M-00.00.00 Wymagania ogólne; 3) Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-04.07.01a, D-05.03.05a (05b, 05c, 07a, 12a, 13a, 24a) opcjonalne uzupełnienie ogólnych specyfikacji technicznych nawierzchni i podbudów asfaltowych obejmujące pełny zakres powołań na wymagania techniczne (wt) 4) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 5) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych - Koryto wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; 6) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego mechanicznie; 7) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych; 8) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca wg. PN - EN;
9) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg. PN - EN. 4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia 24 miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonanie całości robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia oraz rozszerzenia odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na okres 24 miesięcy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Strabag Sp. z o.o, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 326905,66 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 243982,57
Oferta z najniższą ceną: 243982,57 / Oferta z najwyższą ceną: 387526,86
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa szkółki leśnej Nadleśnictwa Polanów wraz z infrastrukturą towarzysząc Etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Polanów
(inne)
Obsługa transportowa doraźnych samochodowych kursów pocztowych z PP Włocławek C322
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYKONANIE OGRODZENIA W SAMORZĄDOWYM GIMNAZJUM W KOŻUCHOWIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kożuchów
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH