PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi gminnej Nr 106722R pn. Wiewiórka - Zasów

Gmina Żyraków

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Żyraków / podkarpackie

Numer ogłoszenia

79078/2015

Opis

Żyraków: Przebudowa drogi gminnej Nr 106722R pn. Wiewiórka - Zasów
Numer ogłoszenia: 79078 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27935 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żyraków, , 39-204 Żyraków, woj. podkarpackie, tel. 014 680 71 21, faks 014 680 71 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 106722R pn. Wiewiórka - Zasów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 106722R Wiewiórka - Zasów dz. nr ewid. 43 w miejscowości Wiewiórka oraz dz. nr ewid. 2206 w miejscowości Zasów w km 0+000 - 2+800 - zadanie współfinansowane ze środków usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

­ podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - śr. gr. 30 cm
­ podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm,
­ warstwy wiążąco-profilowej z mieszanek min.-bitumicznych grysowo-żwirowych - gr. 4cm,
­ warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - gr. 4cm,
­ uzupełnienia poboczy warstwą z kruszywa łamanego - śr. gr. 10 cm


2) Remont przepustów w ciągu przebudowywanej drogi w km 0+003 oraz 1+859 - zadanie realizowane ze środków własnych Gminy Żyraków

Zakres robót obejmuje wykonanie:
­ rozebranie istniejących przepustów z kręgów betonowych,
­ wymianę części przelotowych przepustów na rury PEHD (fi 600 i 1000 mm),
­ umocnień części wylotowych przepustów za pomocą narzutu kamiennego na betonie oraz płytami ażurowymi,
­ barier strunowych (przepust w km 1+859)


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) dokumentacja projektowa pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106722R pn. Wiewiórka - Zasów w miejscowości Wiewiórka i miejscowości Zasów w km 0+000-2+800 - wykonana przez Biuro Projektowe ARCHIKOM.
b) szczegółowa specyfikacja techniczna dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106722R pn. Wiewiórka - Zasów w miejscowości Wiewiórka i miejscowości Zasów w km 0+000-2+800 - wykonana przez Biuro Projektowe ARCHIKOM.
c) przedmiar robót przebudowy drogi gminnej nr 106722R pn. Wiewiórka - Zasów w miejscowości Wiewiórka i miejscowości Zasów w km 0+000-2+800.


Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie wszystkich prac niezbędnych do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami w zakresie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo:
a) kompleksową obsługę geodezyjną,
b) oznakowanie budowy,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacji),
d) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytku i poniesienia opłat z tym związanych,
e) urządzenie terenu budowy oraz poniesienia kosztów z tym związanych,
f) poniesienia ewentualnych kosztów naprawy zerwanych przez Wykonawcę sieci podziemnych,
g) w przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego,
h) pozostałych zadań wymienionych w SIWZ i załącznikach.

Wszelkie nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia itp. użyte w opisie przedmiotu zamówienia określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego i należy traktować je jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia o parametrach równoważnych opisanym przez Zamawiającego w dokumentach składających się na SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.31.41-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ROAD SYSTEMS s.c. Jacek Niedojadło,, Skrzyszów 15, 33-156 Skrzyszów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 748970,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 695000,00
Oferta z najniższą ceną: 695000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1339398,44
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem. Oznaczenie sprawy OZ/D/66/DM/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
ZT3 Gniezno: Wyburzenie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 15 cm. z utylizacją gruzu przy budynku nr 28, zlokalizowanego na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Szkolenia z zaawansowanej obsługi oprogramowania GIS i GIS serwer
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zawoja
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH