PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 301013W w m. Budy Kraszewskie od km 0+000 do km 1+220 o długości 1220 m

Gmina Raciąż

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Raciąż / mazowieckie

Numer ogłoszenia

170809/2013

Opis

Raciąż: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 301013W w m. Budy Kraszewskie od km 0+000 do km 1+220 o długości 1220 m
Numer ogłoszenia: 170809 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 265458 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż, woj. mazowieckie, tel. 23 679 12 80, faks 23 679 12 75.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 301013W w m. Budy Kraszewskie od km 0+000 do km 1+220 o długości 1220 m.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 301013W w m. Budy Kraszewskie od km 0+000 do km 1+220 o długości 1220 m. Wykaz robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; odwodnienie; podbudowa; nawierzchnia (warstwa dolna grub. 4 cm z betonu asfaltowego i ścieralna z betonu asfaltowego - grub. 4 cm); pobocza i zjazdy, oznakowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe WAPNOPOL
Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 504831,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 444307,61
Oferta z najniższą ceną: 444307,61 / Oferta z najwyższą ceną: 567252,38
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego - Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie - Zamku wraz z budową instalacji sygnalizacji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wieruszów
(łódzkie)
Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu Prosta sprawa -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych pn. Kurs Tworzenia stron WWW: PHP i MySQL dla dwóch grup...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nowy Targ
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH