PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Św. Huberta

Gmina Rzepin

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzepin / lubuskie

Numer ogłoszenia

188772/2014

Opis

Rzepin: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Św. Huberta
Numer ogłoszenia: 188772 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141384 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzepin, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, woj. lubuskie, tel. 95 7596292 w. 36, faks 95 7596478.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Św. Huberta.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Św. Huberta w Rzepinie na odcinku 99 m o szer. 6 m obejmująca wykonanie: - roboty rozbiórkowe; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm, oraz z płyt ażurowych - wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej; - oraz roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu ; 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać: 1) zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ 2) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, 3) z należytą starannością, 4) terminowo. UWAGA: Przedmiar robót będący częścią dokumentacji technicznej jest jedynie dokumentem pomocniczym w wycenie wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia w cenę ofertową wszelkich kosztów potrzebnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZAKŁAD WYROBÓW I PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
WOJCIECH WOIŃSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 45, 66-435 KRZESZYCE, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88774,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 84193,00
Oferta z najniższą ceną: 84193,00 / Oferta z najwyższą ceną: 115805,05
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup żeli i papieru do USG i EKG
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
Opracowanie dokumentacji projektowej ODJ Jedności robotniczej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Jastrowie
(wielkopolskie)
WYKONANIE TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PRZEBUDOWY WIADUKTU BRIAŃSKIEGO WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM ULIC KLECZEWSKA...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Konin
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH