PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów.

Urząd Gminy w Rzeczniowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeczniów / mazowieckie

Numer ogłoszenia

377402/2013

Opis

Rzeczniów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów.
Numer ogłoszenia: 377402 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319086 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Rzeczniowie, 1, 27-353 Rzeczniów, woj. mazowieckie, tel. 048 6167024 wew. 23, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów na długości 222,00 mb i szerokości nawierzchni drogi 3,50 mb.
W ramach robót budowlanych drogi należy wykonać:
- roboty pomiarowe dla trasy drogi w terenie równinnym na długości odcinka 222,00 mb,
- wykopy pod konstrukcję drogi - 46,00 m3,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję nawierzchni drogi w gruncie kat.II -IV,
- podbudowę z kruszywa łamanego grubości 20 cm ,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 3 cm,
- pobocza obustronne z kruszywa łamanego grubości 10 cm,
- oznakowanie pionowe,
- regulację pionową 4 szt. studzienek dla zaworów wodociągowych.
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze szczegółowym zakresem robót zawartym w przedmiarze robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84 A, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85673,36 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80773,73
Oferta z najniższą ceną: 80773,73 / Oferta z najwyższą ceną: 80773,73
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa aparatu do badań gazometrycznych oraz aparatu do pomiaru krzepliwości krwi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Całodobowa, fizyczna ochrona obiektu, mienia i osób: Jednostka Wojskowa Nr 5701 obiekt Wędrzyn, Jednostki Wojskowej Nr 1986 w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wędrzyn
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH