PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi leśnej na leśną drogę pożarową nr P - 16 w leśnictwie Skrajna w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Nadleśnictwo Tuchola z siedzibą w Gołąbku

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Cekcyn / inne

Numer ogłoszenia

79359/2013

Opis

Cekcyn: Przebudowa drogi leśnej na leśną drogę pożarową nr P - 16 w leśnictwie Skrajna w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Numer ogłoszenia: 79359 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137732 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Tuchola z siedzibą w Gołąbku, Gołąbek, 89-511 Cekcyn, woj. , tel. 0-52 3348005, 3348073, faks 052 3348404.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna PGL LP nie posiadająca osobowości prawnej..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi leśnej na leśną drogę pożarową nr P - 16 w leśnictwie Skrajna w trybie zaprojektuj i wybuduj..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi leśnej gruntowej w leśnictwie Skrajna, gm. Cekcyn, w zakresie opisanym programem funkcjonalno-użytkowym oraz SIWZ.
Zakres obejmuje:
- dokumentację projektową - projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- przedmiar robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
- roboty budowlane branży drogowej związane z przebudową,
Zadanie będzie realizowane na działkach nr, nr 6203/6, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208/1 i 6209/1 w obrębie ewidencyjnym Ostrowo, gm. Cekcyn.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 372000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 410549,89
Oferta z najniższą ceną: 410549,89 / Oferta z najwyższą ceną: 557868,85
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych tonerów do kserokopiarek oraz papieru termoczułego do faxu dla Urzędu Skarbowego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
Sprzedaż kwartalnika " Nowoczesna Plebania "
Ruchomości, oferty biznesowe, inne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
Nadzór inwestorski nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wólka Żabna i Wola Osowa - Gmina Staszów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Staszów
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH