PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi (nr ewid. 632/110) polegająca na budowie chodnika do Parku Buczyna w miejscowości Góra Ropczycka.

Gmina Sędziszów Małopolski

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sędziszów Małopolski / podkarpackie

Numer ogłoszenia

140327/2014

Opis

Sędziszów Małopolski: Przebudowa drogi (nr ewid. 632/110) polegająca na budowie chodnika do Parku Buczyna w miejscowości Góra Ropczycka.
Numer ogłoszenia: 140327 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114423 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 17 22 16 001, faks 17 22 16 313.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi (nr ewid. 632/110) polegająca na budowie chodnika do Parku Buczyna w miejscowości Góra Ropczycka..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Planowany do wykonania zakres robót obejmuje między innymi:
Roboty zabezpieczające (gazociąg, wodociąg, teletechnika):
- układanie rur ochronnych w wykopie - 30 m

Roboty budowlane w tym:
- ustawienie krawężników na ławie betonowej - 252 m
- ustawienie obrzeży na ławie betonowej - 250 m
- podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 15 cm po zagęszczeniu - 462,5 m2
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, w tym 10 % kolorowej - 462,5 m2
2. Dokumenty tj. Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom III SIWZ określają szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Pozostałe dokumenty mają zastosowanie w taki zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji zamówienia.
3.Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie prace ściśle według otrzymanej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
4.Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania ich Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków - dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także pojazdów.
5.Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości.
6. Przyjmuje się, że:
1) przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie i bezpieczeństwo wszelkich czynności na miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte podczas realizacji robót,
2) Jeśli Wykonawca napotka w trakcie realizacji robót fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki
o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony Wykonawca nie był w stanie przewidzieć powinien niezwłocznie na piśmie zawiadomić Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: budżet Gminy + środki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. 3 Maja 11, 39-120 Sedziszów Małopolski, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93961,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56268,77
Oferta z najniższą ceną: 56268,77 / Oferta z najwyższą ceną: 73424,85
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Krapkowice
(opolskie)
Dostawa i montaż windy w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA RZECZ DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kamienna Góra
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH