PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi powiatowej nr 0849T Smerdyna - Rybnica od km 0+765 do km 1+100 w m. Smerdyna

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Staszów / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

209015/2014

Opis

Staszów: Przebudowa drogi powiatowej nr 0849T Smerdyna - Rybnica od km 0+765 do km 1+100 w m. Smerdyna
Numer ogłoszenia: 209015 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190843 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8643110, faks 15 8643619.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Jednostki Samorządu Terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 0849T Smerdyna - Rybnica od km 0+765 do km 1+100 w m. Smerdyna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0849T Smerdyna - Rybnica od km 0+765 do km 1+100 w m. Smerdyna
1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie
2. Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z piaskowca naturalnego
3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych - tłucznia gr. 15 cm
4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca),
5. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm
6. Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm średnio 7cm.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Transportowo - Budowlano - Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97554,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 119447,45
Oferta z najniższą ceną: 119447,45 / Oferta z najwyższą ceną: 143948,13
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Leki - uzupełnienie II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Piła
(wielkopolskie)
Utrzymanie w czystości i obsługa eksploatacyjna pomieszczeń Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rybnik
(śląskie)
Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie kursu pn. Operator koparko - ładowarki Kl. III
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żywiec
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH