PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ulica Okrzei w Jarosławiu

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jarosław / podkarpackie

Numer ogłoszenia

151056/2014

Opis

Jarosław: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ulica Okrzei w Jarosławiu
Numer ogłoszenia: 151056 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71249 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ulica Okrzei w Jarosławiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie robót w branży drogowej , w tym: koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, warstwa odsączająca, podbudowa tłuczniowa, nawierzchnia z betonu asfaltowego, w-wa profilowa z betonu asfaltowego, bariery ochronne, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome.
2. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera kosztorys ofertowy na Formularzu Nr 1 zawarty w Rozdziale II SIWZ
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawarte w Rozdziale IV SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 99314,94
Oferta z najniższą ceną: 99314,94 / Oferta z najwyższą ceną: 118825,87
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jaroszów
(dolnośląskie)
BUDOWA DOJAZDU DO OŚRODKA WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ SŁONECZKO PRZY ULICY...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa gazu ziemnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Kowalewo Opactwo
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH