PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu w ul. Słoneczną w Tucholi

Gmina Tuchola

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tuchola / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

349148/2011

Opis

Tuchola: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu
w ul. Słoneczną w Tucholi
Numer ogłoszenia: 349148 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251725 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0 52 56 42 500, faks 052 3342138.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu
w ul. Słoneczną w Tucholi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu w ul. Słoneczną w Tucholi.
Zakres zamówienia obejmuje:
- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu na dz. nr 2270/3 - ul. Słoneczna w Tucholi, wraz z robotami przygotowawczymi, rozbiórkowymi;
- przebudowę chodnika - chodniki z kostki brukowej betonowej układane na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;
- odwodnienie;
- przebudowę wiaty przystankowej;
- przebudowę istniejącego uzbrojenia - przyłącza telefonicznego TP S.A. kolidującego z projektowanym uzbrojeniem zjazdu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, stanowiące integralne części niniejszej SIWZ.

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.bip.miasto.tuchola.pl..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.51-3, 45.23.24.52-5, 45.23.23.10-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi
Spółka z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66948,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49330,63
Oferta z najniższą ceną: 49330,63 / Oferta z najwyższą ceną: 64026,43
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Oświęcim
(małopolskie)
Wycena nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/70/2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Część I - Druk offsetowy oraz dostawa sprawozdania z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2012 r. (w dwóch...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH