PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 3+060 do km 3+485 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa...

Gmina Sicienko

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sicienko / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

177171/2014

Opis

Sicienko: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 3+060 do km 3+485 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa na odcinku od km 3+060 do km 3+ 311
Numer ogłoszenia: 177171 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151741 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sicienko, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 55 41 223, 0-52 58 70 755, faks 052 5870407.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 3+060 do km 3+485 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa na odcinku od km 3+060 do km 3+ 311.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane obejmujące wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 3+060 do km 3+485 polegającej na budowie chodnika w miejscowości Dąbrówka Nowa na odcinku od km 3+060 do km 3+ 311.

Zakres przebudowy obejmuje; wykonanie robót ziemnych, ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm, wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

Konstrukcję chodnika zaprojektowano dla ruchu pieszego oraz z uwzględnieniem wymagań dla ruchu osób niepełnosprawnych.
Konstrukcja chodnika od km 3+060 do km 3+311
- 6 cm brukowa kostka betonowa szara
- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
- 10 cm warstwa podsypki piaskowej z kruszywa naturalnego o wskaźniku wodoprzepuszczalności K 8m/dobę
Obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 8*25

Zaprojektowano zjazdy gospodarcze. Niweletę zjazdów w każdym miejscu należy dostosować do poziomu istniejącej bramy, istniejącego terenu, spadków pobocza, tak aby zachować płynność przejazdu przez chodnik
Konstrukcja zjazdów od km 3+060 do km 3+311
- 8 cm brukowa kostka betonowa czerwona
- 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
- 12 cm podbudowa zasadnicza z betonu C8/10
- 20 cm podsypka piaskowa z kruszywa naturalnego o wskaźniku wodoprzepuszczalności K8m/dobę
Obramowanie zjazdów krawężnikiem betonowym 12*25
.
Pragniemy zauważyć, że załączony projekt dotyczy budowy chodnika na odcinku od km 3+060 do km 3+485, natomiast Zamówieniem objęty jest wyłącznie odcinek od km 3+060 do km 3+311.

Na Wykonawcy robót spoczywał będzie obowiązek zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizowanych prac z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą włącznie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w elementach dokumentacji technicznej - opisy i mapy, które stanowią załącznik 10 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odstąpienia od realizacji umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Uwaga:
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich prac, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami sztuki budowlanej. Projekt umowy stanowi załącznik 8 do SIWZ. Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej Zamawiający (pomocniczo) jako załącznik 9 do SIWZ załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Kamilla Smolińska, ul.Żeglarska 123, 85-545 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203967,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 86431,61
Oferta z najniższą ceną: 86431,61 / Oferta z najwyższą ceną: 94982,43
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowe udostępnienie części nieruchomości gruntowych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony
Maków Mazowiecki
(mazowieckie)
Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruszcz Gdański
(pomorskie)
WYKONANIE MODERNIZACJI UL. MIKOŁAJA REJA W OSTRÓDZIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostróda
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH