PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny...

Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wysokie Mazowieckie / podlaskie

Numer ogłoszenia

329472/2014

Opis

Wysokie Mazowieckie: Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ul. Armii Krajowej 4 w Wysokiem Mazowieckiem, dz.1498
Numer ogłoszenia: 329472 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260576 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki, ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie, tel. 086 2752592, faks 086 2752593.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowanego na ul. Armii Krajowej 4 w Wysokiem Mazowieckiem, dz.1498.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie dotyczy wykonania przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z jego częściową zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny. W części mieszkaniowej przedsięwzięcie dofinansowane jest z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Zakres robót do wykonania: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty murarskie, roboty betonowe, roboty malarskie, roboty izolacyjne, roboty termomodernizacyjne, roboty ślusarskie, roboty instalacyjne, modernizacja c.o., sieci wewnętrzne wod-kan, sieci wewnętrzne elektryczne, roboty wykończeniowe. Prace polegać będą na rozbudowie budynku o 2 klatki schodowe i przebudowę istniejącej klatki schodowej. Nadbudowie ulegną 2 parterowe werandy. Dodatkowo wykonana zostanie termomodernizacja całego budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego. Budynek objęty opracowaniem to budynek biurowo - usługowy, w którym część zachodnia zostanie zaadaptowana na budynek mieszkalny wielorodzinny. Wydzielone zostaną mieszkania komunalne. Na parterze część usługowa budynku pozostaje bez zmian. Piętro prawie w całości zostało zaadaptowane pod mieszkania komunalne. W zachodniej części budynku funkcjonować będą biura ZGMu. W budynku zostało wydzielonych 9 mieszkań komunalnych o łącznej powierzchni użytkowej 406,02 m2 razem z komórkami lokatorskimi w podpiwniczeniu budynku. Część mieszkalną będą obsługiwać 2 klatki schodowe (projektowana i przebudowana) oraz jedna klatka do części biurowej ZGMu. Istniejąca część usługowa będzie dalej obsługiwana z istniejących 2 wejść od strony północnej, ale od strony południowej poprzez zniwelowanie wysokości terenu będzie możliwy swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Część biurową ZGMu obsługiwać będzie platforma przychodowa krzywoliniowa, a do części mieszkalnej dostęp do projektowanego mieszkania dla niepełnosprawnych na parterze jest zapewniony z terenu. Parametry powierzchniowe i kubaturowe: powierzchnia zabudowy 607,60 m2, powierzchnia użytkowa 971,95 m2 w tym: parter 483,02 m2, piętro 488,93 m2, kubatura 4943,25 m3, wysokość budynku 9,00 m, poziom posadowienia posadzki parteru 144,84 m n.p.m., liczba kondygnacji 2 kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna, powierzchnia tworzonych mieszkań 406,02 m2. Etapowanie prac na obiekcie. Opracowanie obejmuje szereg wielu robót, które należy prowadzić w taki sposób, aby jak najmniej utrudniać funkcjonowanie części usługowej budynku na parterze jak i części biurowej na piętrze. W pierwszej kolejności należy wykonać klatkę schodową C oraz cały zakres robót wewnętrznych dotyczących części użytkowanej przez ZGM wraz z instalacjami w części usługowej. W następnej kolejności zaleca się wykonać wszystkie roboty ziemne dookoła budynku, które umożliwią zaizolowanie ścian fundamentowych wraz z termomodernizacją tych ścian. Później można prowadzić budowę klatki schodowej A. Dostęp do części biurowej na piętrze powinien być zapewniony z klatki B - jeszcze nie poddanej rozbudowie, a do części usługowej parteru z wejścia od strony południowej jak i wejścia od strony północnej. Po wykonaniu klatki schodowej C można wystąpić o tymczasowe pozwolenie użytkowania tej części budynku, w którym znajduje się nowowybudowana klatka schodowa obsługująca część biurową ZGMu. Pozwoli to na rozpoczęcie prac związanych z przebudową klatki schodowej B. Użytkowana obecnie część usługowa na parterze nie podlega przebudowie. Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być odpowiednio zabezpieczone i przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac został określony w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót. Zamawiający wymaga złożenia oferty z podziałem na przebudowę części mieszkaniowej oraz części usługowej. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy wszelkie posiadane aprobaty techniczne, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty na wbudowane materiały, oświadczenia kierownika budowy, kosztorysy powykonawcze oddzielnie na poszczególne etapy, świadectwa energetyczne oraz inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca sporządzi inwentaryzację robót w 3 egzemplarzach. Koszt inwentaryzacji i całej obsługi geodezyjnej związanej z przebudową ponosi Wykonawca. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego Wykonania zadania. Zamawiający wymaga rozdzielenia faktur na roboty za przebudowę części mieszkaniowej, a oddzielnie za część usługową. Zamawiający daje możliwość fakturowania częściowego począwszy od 2015 roku. W dokumentacji projektowej i przedmiarach robót zostały wykazane przykładowe urządzenia i materiały. W ofercie można przyjąć inne równoważne urządzenia i materiały spełniające parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, do oferty należy dołączyć potwierdzenie równoważności w formie pozwalającej jednoznacznie to określić. W ofercie (kosztorysie) należy określić przyjęte do kalkulacji kosztów produkty (np. markę, typ, producenta). Brak jednoznacznego wskazania przyjętego do wyceny produktu, skutkuje uznaniem, że wykonawca zastosuje urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.10.00-9, 45.11.00.00-1, 45.26.21.20-8, 45.11.13.00-1, 45.42.11.60-3, 45.11.12.00-0, 45.26.25.22-6, 45.21.13.40-4, 45.26.23.00-4, 45.42.10.00-4, 45.26.10.00-4, 45.40.00.00-1, 45.21.13.41-1, 45.31.00.00-3, 45.21.30.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Budowlany mgr inż. Stanisław Mączyński, Pl. Odrodzenia 21, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1768555,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1321087,52
Oferta z najniższą ceną: 1199972,90 / Oferta z najwyższą ceną: 2324721,28
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sucha
(mazowieckie)
Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu aktywności lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Puławy
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH