PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ NA GAZ PŁYNNY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUDWIKOWIE, GMINA JEDLIŃSK.

Urząd Gminy w Jedlińsku

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jedlińsk / mazowieckie

Numer ogłoszenia

252367/2013

Opis

Jedlińsk: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ NA GAZ PŁYNNY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUDWIKOWIE, GMINA JEDLIŃSK.
Numer ogłoszenia: 252367 - 2013; data zamieszczenia: 26.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218017 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Jedlińsku, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie, tel. 048 3213087, faks 048 3213021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ NA GAZ PŁYNNY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUDWIKOWIE, GMINA JEDLIŃSK..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowie kotłowni węglowej na gazową.
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z ADAPTACJĄ
POMIESZCZENIA DOTYCHCZASOWEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ DLA
POTRZEB PROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA INSTALACYJNEGO
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z ADAPTACJ Ą
POMIESZCZENIA SPIŻARKI DLA POTRZEB PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI
GAZOWEJ

Z uwagi na brak gazu ziemnego w miejscowości Ludwików, jako paliwo dla projektowanej kotłowni przewidziano gaz płynny ze zbiorników naziemnych (nie wchodzą w zakres zamówienia) zlokalizowanych na terenie szkoły.
Projekt niniejszy rozwiązuje zagadnienie doprowadzenia gazu wewnętrzną instalacją gazową od kurka głównego zlokalizowanego w szafce gazowej do odbiornika gazowego - kotła.
Kurek główny gazu wraz z zaworem odcinającym dopływ gazu zlokalizowano w szafce, na ścianie budynku. W wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym na kotłownie, zaprojektowano kotłownie gazową dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku szkoły.
Lokalna instalacja zbiornikowa
Gaz pod średnim ciśnieniem doprowadzony zostanie przyłączem podziemnym z zestawu dwóch zbiorników propanu naziemnych, zlokalizowanych na terenie szkolnym. Zbiorniki wyposażone w armaturę zbiornikowa w tym w zawory bezpieczeństwa i reduktory I stopnia.
Redukcje ciśnienia gazu przewiduje się przez reduktor II stopnia w szafce typowej na ścianie budynku. Następnie instalacja gazu niskiego ciśnienia zostanie doprowadzony do kotłów w budynku.
Przybory gazowe.
Projekt przewiduje zainstalowanie w budynku dwóch przyborów, będą to dwa kotły kondensacyjne naścienne ale połączone w zestaw kaskadowy, będą to dwa kotły gazowe dla potrzeb centralnego ogrzewania - kpl 2
Dobrano zestaw dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych, ściennych w kaskadzie, typ GB 162 - 65 o mocy kaskady 130 kW, kotły zamontować na konsoli montażowej przeznaczonej dla kaskady dwóch kotłów montowanych obok siebie, konsola fabrycznie wyposażona w sprzęgło hydrauliczne.
Charakterystyka techniczna pojedynczego kotła
- moc znamionowa dla temp. 80/60 °C - 14,2-60,5 kW
- moc cieplna palnika - 14,6-62,0 kW
- pojemność wodna - 5,0 l
- sprawność znormalizowana dla temperatur 75/60°C - 107 %
- temperatura spalin (pełna moc).- 80/60 °C - 64 °C
- dopuszczalne nadciśnienie robocze: - 4 bar
- maks. temperatura zasilania wody grzewczej - 90 °C
- maksymalne zużycie gazu dla: gazu P (propan) przyjęto 2,37 m3/h, 8,83 l/h
- masa własna kotła - 70 kg
Kocioł gazowy powinien posiadać atest GIGE dopuszczający do stosowania w Polsce.
Projektowane urządzenia gazowe powinny posiadać certyfikat systemu jakości.
Będzie to docelowy jedyny odbiornik gazu.
Wentylacja i odprowadzenie spalin
Zagadnienia te zostały ujęte w projekcie technologicznym kotłowni.
Kanał nawiewny.
Dla doprowadzenia powietrza do spalania zaprojektowano kanał nawiewny z blachy stalowej ocynkowanej jako przewód wentylacyjny typ A/I o wymiarach 315x250mm. Przy zasilaniu kotłowni gazem propanowym (cięższym od powietrza) otwór wentylacji nawiewnej powinien być usytuowany na poziomie posadzki. Wlot na zewnątrz kotłowni, wylot z kanału nad
posadzka kotłowni. Otwór wlotowy i wylotowy zabezpieczyć siatką tłoczoną.
Wentylacja wywiewna.
Adaptowane pomieszczenie na potrzeby kotłowni posiada dwa wolne przewody wentylacyjne murowane o przekroju 14x14 cm usytuowane w ścianie wewnętrznej. Projektuje się usytuowanie kratki wlotowej nad posadzka kotłowni, z uwagi na zastosowanie gazu cięższego od powietrza. Druga kratka wlotowa pozostanie pod stropem. Istniejące kanały wentylacyjne znajdują się pod stropem, w celu przedłużenia kanału nad posadzkę przewiduje się wykucie bruzd w ścianie lub przedłużenie poprzez kanał z blachy stalowej 200x100 mm, zakończony kratka wlotowa nad posadzka. Dodatkowo dla uniknięcia ewentualnych przecieków gazu należy wykonać dodatkowy otwór na poziomie podłogi i wyprowadzić na zewnątrz budynku.
Odprowadzenie spalin.
Odprowadzenie spalin wykonać poprzez przewody powietrzno-spalinowe ze stali nierdzewnej dla pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu średnicy 110/160 mm. Projektuje wykonanie komina z systemowych elementów ze stali nierdzewnej. Prawidłowość odprowadzenia spalin oraz drożność kanałów spalinowych i wentylacyjnych musi być sprawdzona przez uprawnionego kominiarza, który wydaje stosowny protokół.
Wykonanie instalacji gazowej
Instalacje gazowa należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w Dzienniku Ustaw nr75 z dn.15.06.2002 r., rozporządzenie Nr 690 z dn. 12.04.2002 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Dzienniku Ustaw Nr 132 poz. 878 MSWiA z 30.09.1997 r.
Projektowana instalacje gazowa wewnętrzna wykonać z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 albo rur stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN 10305- 1:2003, łączonych przez spawanie. Zmiany kierunku rury instalacyjnej można uzyskać przez gięcie rur, wykonując odpowiednie łuki i kolana. Nie należy giąć rur na odcinkach spawanych. Przekrój rury nie powinien w czasie gięcia ulec spłaszczeniu. Prowadzenie przewodów po wierzchu ścian 2 cm od tynku ze spadkiem 4mm/m w kierunku dopływu gazu lub w kierunku aparatu gazowego. Rury prowadzone po ścianach powinny być mocowane za pomocą specjalnych uchwytów usytuowanych w odstępach, co najmniej 3 m. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych i uszczelnić szczeliwem np. pianka poliuretanowa. Przybory gazowe połączyć z instalacja na o stałe przy pomocy dwuzłączek. Przed przyborem gazowym zamontować zawór kulowy odcinający do gazu.
Zawór główny odcinający umieścić w typowej szafce ochronnej w odległości minimum 0,5 m od otworów ściennych i drzwiowych. Odległość kurka głównego montowanego przy ścianie budynku od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 0,5 m.
Po wykonaniu instalacji gazowej, przewody przedmuchać sprężonym powietrzem i sprawdzić ich drożność. Następnie wykonać próbę szczelności w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Próba ciśnienia polega na napełnieniu instalacji powietrzem o ciśnieniu 100 kPa. Czas próby szczelności - 30 minut. W tym czasie manometr nie powinien wykazać spadku ciśnienia. Z próby szczelności sporządza się protokół, w którym stwierdza się prawidłowość
wykonania instalacji gazowej. Po próbie szczelności przewody gazowe zabezpieczyć przed korozja poprzez malowanie ich farba olejna.
W kotłowni należy zainstalować sygnalizator akustyczny informujący użytkowników obiektu o przekroczeniu założonego dopuszczalnego stężenia wynoszącego 10% dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem. Jednocześnie połączony z układem automatycznego (np. typu GAZEX) odcięcia dopływu gazu do kotłowni po przekroczeniu tej
wartości. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku będący elementem w/w układu zainstalować poza budynkiem, miedzy kurkiem głównym, a wprowadzeniem przewodu do budynku w szafce gazowej. Detektor (czujnik) awaryjnego wypływu gazu w wypadku gazu propanowo- butanowego należy umieścić nie wyżej niż 0,15 m nad podłoga, w miejscach prawdopodobnego gromadzenia się gazu (w miejscach zagrożonych wybuchem). Detektor
powinien powodować odcięcie dopływu gazu do kotłowni oraz odcięcie dopływu energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni już przy stężeniu wynoszącym 0,1 dolnej granicy wybuchowości.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania robót i przedmiarem robót stanowiąca załącznik do SIWZ.
Uwaga: Ze względu na prowadzone zajęcia lekcyjne roboty budowlane będą wykonywane w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły (w weekendy całodobowo)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.10.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SEBASTIAN BATOR - Bator Sebastian, ul.Mieszka I 15 lok.159, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 205171,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 132842,15
Oferta z najniższą ceną: 105692,17 / Oferta z najwyższą ceną: 286543,59
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa prasy w roku 2012 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI.
Nieruchomości, działki przemysłowe, przetarg
Gryfino
(zachodniopomorskie)
Dostarczenie usług, pozyskiwanie i wytwarzanie materiałów o charakterze prasowym oraz wykonywanie prac redakcyjno-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH