PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na paliwa stałe oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy w Zespole Szkół w Bobrowie

Gmina Bobrowo

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bobrowo / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

193330/2012

Opis

Bobrowo: Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na paliwa stałe oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy w Zespole Szkół w Bobrowie
Numer ogłoszenia: 193330 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126370 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bobrowo, 27, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 495-18-24, faks 056 495-18-10.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na paliwa stałe oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy w Zespole Szkół w Bobrowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na paliwa stałe oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy w Zespole Szkół w Bobrowie Istniejąca kotłownię olejowa zlokalizowana w budynku szkoły przyjęta do całkowitego demontażu. W piwnicy zostały wydzielone nowe pomieszczenia na kotłownię węglową wraz ze składem opału i pomieszczeniem socjalnym dla palacza. Przyjęto kocioł zasypowy na paliwo stałe o mocy nominalnej 430kW. Projektowana kotłownia ogrzewać będzie budynek gimnazjum, podstawówki oraz Sali gimnastycznej. Czynnik grzewczy przesyłany do kotłowni sali poprzez przyłącze ciepłownicze z rur preizolowanych polibutylenowych o śr. zew. 75mm. Układ kotłowni połączony z istniejącymi kotłowniami za pomocą wymienników płytowych. Całość inwestycji opisana dokumentacją projektowo - kosztorysową (branży budowlanej sanitarnej i elektrycznej) opracowaną przez: - Usługi Inżynieryjne NOVUMINŻ Piotr Witkowski - Usługi Inwestycyjne Nadzory Budowlane Kosztorysowanie inż. Sławomir Mańka Gorczenica 98C 87 - 300 Brodnica oraz zatwierdzoną pozwoleniem na budowę z dnia 3 kwietnia 2012r. znak WB.6740.1.10.2012 3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3.4. Miejsce realizacji: miejscowość Bobrowo, gmina Bobrowo 3.5. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; (w pierwszym etapie prac - do końca czerwca - Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić roboty w sposób umożliwiający prowadzenia zajęć szkolnych w budynku oraz zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób postronnych) 3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 5) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 6) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 7) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 8) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 9) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 10) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 11) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 12) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 13) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, 14) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 16) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. 17) Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 18) Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane 19) Przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy i kierownicy robót) będą uczestniczyć w kontrolach organów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INSTAL Wykonawstwo i nadzór instalacji c. o.
i kotłowni, Wcisłek Leszek,, ul. 700-Lecia 34, 88-400 Żnin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300617,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 327236,35
Oferta z najniższą ceną: 327236,35 / Oferta z najwyższą ceną: 430334,59
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont nawierzchni drogi gminnej nr 108006 gruntowej transportu rolnego odcinek 0,7 km Żarnowiec - Dębki gmina Krokowa II Etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krokowa
(pomorskie)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kalisz
(wielkopolskie)
Roboty w zakresie naprawy i utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach - Rejon w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH