PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Zbrzycę w miejscowości Widno wraz z dojazdami

Nadleśnictwo Przymuszewo

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Leśno / pomorskie

Numer ogłoszenia

76227/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 76227 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66157 - 2013 data 30.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nadleśnictwo Przymuszewo, Przymuszewo 3, 89-634 Leśno, woj. pomorskie, tel. 52 5541919, fax. 52 5541919.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł) 9.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia: 17.05.2013r. do godz. 10:00. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ Tuchola 54 2030 0045 1110 0000 0105 3620 w takim terminie, aby pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu otwarcia ofert tj. do 17.05.2013r. do godz. 10:00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu na rachunek Zamawiającego; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 9.4 Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego oraz winny obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt 10 niniejszej SIWZ. 9.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.6 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 9.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł) 9.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia: 24.05.2013r. do godz. 10:00. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ Tuchola 54 2030 0045 1110 0000 0105 3620 w takim terminie, aby pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu otwarcia ofert tj. do 24.05.2013r. do godz. 10:00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu na rachunek Zamawiającego; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 9.4 Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego oraz winny obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt 10 niniejszej SIWZ. 9.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9.6 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 9.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Nadleśnictwo Przymuszewo; Przymuszewo 3; 89-634 Leśno; pokój nr 6 (kasa) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2013r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy (pokój nr 15, Ip.)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Nadleśnictwo Przymuszewo; Przymuszewo 3; 89-634 Leśno; pokój nr 6 (kasa) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2013r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy (pokój nr 15, Ip.)..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja (przebudowa) części budynku L45 dla potrzeb prototypowni MED, budowa punktu gromadzenia odpadów z magazynem...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, przetarg ograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Dostawa wyposażenia ośmiu oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych w Gminie Wyszki wraz z transportem,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wyszki
(podlaskie)
Dostawa rękawic medycznych w podziale na zadania
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH