PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa mostu nad rzeką Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 9 + 872

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krosno / podkarpackie

Numer ogłoszenia

82696/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 82696 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82302 - 2014 data 12.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4375781, fax. 013 4375715.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:
1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a)w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
b)w przypadku opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
c)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na
terminowość
d)w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. pozwolenia na budowę), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy,
e)zawieszenia robót przez Zamawiającego,
f)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru,,
g)innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca,
h)zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany.
2) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
a)zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - o wartość niewykonanych robót.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony PN/15SL/04/2014 o wartości poniżej 207 tys. euro na dostawy sprzętu laboratoryjnego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych dla Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Drużbice
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH