PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica

Zarząd Dróg Powiatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pułtusk / mazowieckie

Numer ogłoszenia

142769/2013

Opis

Pułtusk: Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica
Numer ogłoszenia: 142769 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112713 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. 3-go Maja 20, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6928577, faks 023 6928577.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa powiatowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica.
2Zakres prac obejmuje m.in.:
rozebranie konstrukcji jezdni na moście i po ok. 5,00 m poza obrysem obiektu, na dojazdach,
rozebranie żelbetowych belek podporęczowych z poręczami stalowymi oraz rozebranie betonowych skrzydełek przyczółków,
pogrubienie istniejącej płyty pomostu zbrojonym nadbetonem kl. C25/30 warstwą o grubości 15 cm, z zespoleniem z istniejącą płytą pomostu,
wykonanie płyt przejściowych na styku dojazdów z obiektem,
wykonanie nowych skrzydełek przyczółków,
odtworzenie nawierzchni na obiekcie i na dojazdach,
naprawy powierzchniowe na spodzie płyty pomostu i na korpusach przyczółków,
roboty regulacyjne w korycie rzeki.
montaż barier stalowych,
umocnienie stożków mostu, wykonaniu schodów i ścieków skarpowych,
wykonanie nawierzchni bitumicznej,
umocnienie dna i skarp rzeki materacami gabionowymi.
W ramach wykonania w/w zadania przewidziane są również roboty mające na celu wykonanie przebudowy konstrukcji nawierzchni drogi dojazdowej na odcinku ok 3,8 km. W ramach przebudowy drogi dojazdowej do mostu będą wykonane niezbędne prace zapewniające właściwe odwodnienie korpusu drogowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys ofertowy, przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Zamówienie obejmuje również opracowanie, utrzymanie na własny koszt oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, uporządkowanie terenu - wartość tych robót zawarta jest w cenie ofertowej ryczałtowej.
Okres rękojmi wynosi 5 lat. Okres rękojmi zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy (po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10-6, 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk, Kacice 76,, 06-100 Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2926045,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2312506,90
Oferta z najniższą ceną: 2312506,90 / Oferta z najwyższą ceną: 2875100,63
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony jest organizacja 2 wyjazdów krajowych w roku akademickim 2012/2013 na potrzeby projektów: Energetyka...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Naprawa, metodą bezwykopową, kanalizacji deszczowej dn 800mm w ul. Gospodarczej w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH