PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa ulicy Głowackiego na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy Marszałkowskiej

Urząd Miasta Milanówka

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Milanówek / mazowieckie

Numer ogłoszenia

350938/2014

Opis

Milanówek: Przebudowa ulicy Głowackiego na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy Marszałkowskiej
Numer ogłoszenia: 350938 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261060 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 7583061 w. 109, faks 022 7248039.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Głowackiego na odcinku od ulicy Skośnej do ulicy Marszałkowskiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Głowackiego wraz z elementami odwodnienia za pomocą studni chłonnych, na odcinku od ul. Skośnej do ul. Marszałkowskiej poprzez wykonanie jezdni na szerokości 4,5m.
1)Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana w gminie Milanówek w powiecie grodziskim w województwie mazowieckim. Nawierzchnię z kostki betonowej szarej na ulicy Głowackiego projektuje się od skrzyżowania z ul. Skośnej do skrzyżowania z ulicą Marszałkowską na łącznej długości (ok. 352 m). Szczegółową lokalizację przedstawiono na planie orientacyjnym.
2)Istniejące zagospodarowanie terenu
Ulica Głowackiego posiada wąską nawierzchnię gruntowo-tłuczniową w złym stanie technicznym, pas drogowy wyznaczony linią ogrodzeń. Liczne ubytki sprawiają, iż użytkowanie drogi jest uciążliwe, ale też niebezpieczne. Na projektowanym odcinku brakuje prawidłowego odwodnienia istniejącej ulicy. Ulica posiada oświetlenie. Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 7,50 10,0 m. Ulica o zabudowie jednorodzinnej, obustronnej. Skrzyżowania z ulicami bocznymi nie występują. Ruch lokalny o małym natężeniu, przyjęto kategorię KR 2. W pasie projektowanego odcinka ulicy znajdują się urządzenia podziemne takie jak:
-wodociąg,
-kanał sanitarny,
-słupy energetyczne z oświetleniem
-kanalizacja kablowa
-słupy teletechniczne.
W ciągu ulicy rośnie kilka drzew nie kolidujących z projektem.
3)Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje wykonanie części jezdnej z kostki betonowej koloru szarego o szerokości 4,50 m, z uwagi na wąski pas drogowy, ulicę traktuje się jako ciąg pieszo-jezdny. Po stronie południowej planuje się wykonać krawężnik wyniesiony i chodnik zmiennej szerokości od 1,10m do 2,3m. Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku chodnika. Jezdnia i pobocze w jednym poziomie. Usytuowanie wysokościowe ulicy przyjęto w dowiązaniu do rzędnych ulicy Skośnej, Marszałkowskiej oraz wjazdów do posesji i przyległego terenu. Długość całego odcinka wynosi 352 m. Po stronie północnej, wjazdy bez obramowania krawężnikiem, konstrukcja wjazdów jak pobocza wzmocnionego. Obramowanie nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie z betonu. Krawężnik wyniesiony, ze światłem 10 cm. Chodniki obramowane obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej. W ulicy projektuje się wykonanie odwodnienia do projektowanych studni chłonnych oraz do istniejącego rowu przydrożnego. Biorąc pod uwagę kategorię ruchu KR 2 oraz powyższe badania, zaprojektowano następującą konstrukcję:
a)Jezdnia:
-warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 8 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1 4 5 cm
-kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 0-31,5mm 20 cm
-warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego 15 cm
-Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie z betonu B-15.
b)Chodnik:
-kostka betonowa czerwona 6 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1 4 5 cm
-warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm
-Jezdnia obramowana obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 4
c)Zjazdy po stronie południowej:
-kostka betonowa szara 8 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1 4 5 cm
-kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0 31,5mm 15 cm
-warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm
-Zjazdy obramowane krawężnikiem betonowym 15x30 cm wtopionym na ławie z betonu B-15.
d)Zjazdy po stronie północnej w miejscu pobocza utwardzonego:
-kostka betonowa szara 8 cm
-Pozostałe warstwy konstrukcyjne jak dla jezdni i pobocza utwardzonego.
-Zjazdy bez obramowania krawężnikiem betonowym 15x30 cm.
4)Pozostałe dane i informacje
Teren nie podlega ochronie pod względem dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i znajduje się w strefach ochronnych stanowisk archeologicznych zgodnie z wydaną Decyzją nr 36CP 2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Dla tego odcinka nie obowiązuje wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uwaga!
Branża teletechniczna i energetyczna nie są przedmiotem niniejszego zamówienia i nie należy ich wliczać do ceny oferty, zostały wykonane w ramach odrębnych zadań inwestycyjnych.
Wszystkie materiały i elementy użyte do budowy ulicy muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dopuszczającymi do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania Specyfikacji Technicznych. Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest osiągnąć parametry techniczne przyjęte w opracowaniu w zakresie parametrów technicznych drogi, powierzchni elementów ulicy jak również elementów odwodnienia.
Pozostałe dane i informacje
Teren na którym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie pod względem dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Nie przewiduje się również negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Inwestycja nie znajduje się w strefie obszarów chronionych. Dla tego odcinka ulicy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5)Sposób prowadzenia robót
Uwaga: Dla zachowania właściwych warunków wykonania, wszelkie prace należy wykonać całą szerokością jezdni. W związku z powyższym na czas wykonania robót jezdnia powinna być zamknięta.
a)Szczegółowy opis warunków wykonania i odbioru robót zawarty jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, oraz w przedmiarze robót kosztorysie ofertowym.
b)Zamówienie publiczne obejmuje organizację placu budowy, obsługę geodezyjną w tym uzupełnienie lub założenie książki drogi, wytyczenie geodezyjne, inwentaryzację powykonawczą, wykonanie badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią.
c)Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót.
-Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu remontowanej nawierzchni.
-Wykonawca zobowiązany jest do regulacji odkrytych urządzeń do poziomu wykonywanej nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielami urządzeń.
d)Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac budowlanych i pomiarów geodezyjnych zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu, wszelkich znanych mu problemów wynikających z rozbieżności stanu istniejącego ze stanem prawnym.
e)Wykonawca uwzględni w ofercie roboty nieuwzględnione w kosztorysie, a zapisane w przedmiocie zamówienia. (np. czasowa organizacja ruchu).
f)Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się w terenie z przedmiotem zamówienia.
g)Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczeń geodezyjnych.
h)W przypadku ich naruszenia Wykonawca na swój koszt odtworzy znaki geodezyjne.
i)Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na czas wykonywania robót projektu organizacji ruchu.
j)Jeżeli w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w projekcie, pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów, lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty równoważne. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
6)Przystąpienie do robót i zabezpieczenie urządzeń podziemnych.
a)Przystępując do robót Wykonawca powinien posiadać i zrealizować zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.
b)Przed przystąpieniem do robót należy rozpoznać położenie instalacji podziemnych i ewentualnie potrzebę ich zabezpieczenia, oraz regulację ewentualnych włazów kanałowych i zasuw gazowych i wodociągowych do poziomu nawierzchni.
c)W trakcie wykonywania prac należy szczególną uwagę zwracać na urządzenia podziemne. Wszelkie prace w rejonie tych urządzeń należy wykonywać ręcznie.
d)Nie należy wykonywać wykopów, które nie służą wykonaniu robót objętych dokumentacją. Wszelkie naruszenia struktury gruntu poniżej rzędnych dna koryt, muszą być wypełnione odpowiednim gruntem i zagęszczone. Dotyczy to również konstrukcji nasypów.
e)Ze względu na charakter, roboty drogowe będą wykonywane przy całkowitym wyłączeniu drogi z ruchu. Wykonawca jest zobligowany zapewnić rozwiązania komunikacji zastępczej w tym w szczególności zapewnić dojazd do posesji.
f)Na zaplecze budowy proponuje się wykorzystać pas drogowy. W wypadku innego rozwiązania, teren pod zaplecze Wykonawca pozyska we własnym zakresie, a także dostarczy wodę i energię elektryczną potrzebną do celów budowy na własny koszt i będzie ponosił koszty ich poboru.
g)Przy prowadzeniu robót drogowych należy przestrzegać warunków BHP.
h)Szczególną uwagę należy zwrócić na czynność wbijania szpilek w pobliżu kabli energetycznych (możliwość porażenia prądem) i uszkodzenia plastikowych przewodów gazowych.
7)Wykonanie robót budowlanych.
a)Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, wytycznymi określonymi w SIWZ, dokumentacją projektową, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, oraz poleceniami zamawiającego.
b)Wykonawca uwzględni w ofercie sporządzenie dokumentacji czasowej organizacji ruchu.
c)Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się w terenie z przedmiotem zamówienia.
d)Wykonawca zobowiązany jest do szczególnej ochrony oznaczeń geodezyjnych, a w przypadku naruszenia, do odtworzenia ich na swój koszt.
e)Wykonanie zadania będzie się uważać za zakończone tylko wówczas, gdy podczas odbioru końcowego nie zostaną wniesione żadne uwagi dotyczące usterek.
f)Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były zmiany dokumentacji projektowej, wówczas zmiany te należy uwzględnić.
g)Jeżeli użyto w dokumentacji projektowej jakichkolwiek nazw materiałów i urządzeń, to nie są one obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach przy uwzględnieniu, że mają one gwarantować odpowiednią jakość.
h)Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, jakości).
i)Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom normowym oraz o innych (niższych) parametrach niż określone w dokumentacji .
j)Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu robót zorganizowanym we własnym zakresie, materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą, jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.
k)Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający jest uprawniony do wskazania sposobu zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki.
l)Każda ewentualna konieczna i istotna zmiana, która może wystąpić podczas wykonywania robót, musi być zgłoszona do Zamawiającego
m)Wyroby budowlane użyte do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach:
-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Art. 5. 1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) cyt.: art. 10 Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
8)Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
a)Sposób obliczenia wynagrodzenia
-Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB.
b)Warunki płatności:
-Postawą ustalenia wynagrodzenia (ceny brutto oferty) będzie oferta sporządzona na podstawie, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robot.
-Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia.
-Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
c)Zamawiający przewiduje jedno fakturowanie:
-faktura po wykonaniu robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego bez usterek.
9)Wymagania stawiane Wykonawcy
a)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
b)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodny z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
c)Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
d)Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa.
10)Wymagania dotyczące gwarancji.
a)Wykonawca obejmuje gwarancją i rękojmią całość przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia.
b)Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia.
c)Okres gwarancji udzielany przez podwykonawców musi odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.24.52-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DAR-BUD Usługi Budowlane
Dariusz Bednarczyk, Kałęczyn 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 539299,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 351694,83
Oferta z najniższą ceną: 351694,83 / Oferta z najwyższą ceną: 524642,88
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
usługa polegająca na przewozie osób KC-zp.272-338/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Tuchola - Świecie w zakresie utwardzenia zjazdu w ul. Słoneczną w Tucholi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tuchola
(kujawsko-pomorskie)
Druga licytacja udziału 5/8 części w prawie własności nieruchomości położonej we wsi Łączka, gm. Długosiodło
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH