PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO ORAZ WYKONANIE PRAWOSKRĘTU Z UL. MICKIEWICZA W EŁKU

Miasto Ełk

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ełk / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

47681/2015

Opis

Ełk: PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO ORAZ WYKONANIE PRAWOSKRĘTU Z UL. MICKIEWICZA W EŁKU
Numer ogłoszenia: 47681 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22100 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA ULICY PIŁSUDSKIEGO ORAZ WYKONANIE PRAWOSKRĘTU Z UL. MICKIEWICZA W EŁKU.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Piłsudskiego w Ełku, oraz budowa dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza w ulicę Piłsudskiego. W zakres prac do wykonania wchodzi: a)wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych obejmującej: -wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie budynku ul. Piłsudskiego 12, 14, oraz wykonanie wpustu ulicznego w obszarze skrzyżowania ul. Piłsudskiego i Sikorskiego, -wykonanie ścieżki rowerowej od ulicy Mickiewicza do ulicy Toruńskiej, -przebudowa istniejącego parkingu wraz ze zwężeniem jezdni ulicy Piłsudskiego do 7,0 m, w obrębie skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, -wykonanie zatoki autobusowej, -wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla całego odcinka ulicy Piłsudskiego z uwzględnieniem elementów wykonanych w ramach zamówienia tj. ścieżka rowerowa, b)wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych Programem Funkcjonalno - Użytkowym w tym między innymi: -budowę kanalizacji deszczowej w obrębie budynku przy ul. Piłsudskiego 12,14, oraz zlokalizowanie wpustu ulicznego w obszarze skrzyżowania Piłsudskiego-Sikorskiego, -budowy ścieżki rowerowej od ul. Mickiewicza do ul. Toruńskiej w ciągu ul. Piłsudskiego po prawej stronie na istniejącym chodniku, oraz w ciągu istniejącego parkingu i chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej wzdłuż granicy MOSIR, -budowa zatoki autobusowej, -wymianą istniejącego krawężnik betonowego na całej długości ulicy Piłsudskiego na krawężnik kamienny - granitowy 20x30cm i 20x22cm, -wymianę istniejących obrzeży betonowych na obrzeże betonowe 8x30 cm, -wymianę istniejących nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej z eksponowanym grysem marmurowym gr.6cm i o wymiarach 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorze białym (zastosować materiał i kolorystykę wykorzystaną przy budowie chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Orzeszkowej, wzór kostki stanowi załącznik nr 1), -wymianę istniejących nawierzchni wjazdów i parkingów na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 10x20cm gr. 8 cm bezfazowej w kolorze grafitowym, -przebudowa nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S 50/70 (wymiana w zakresie obrębu przekopów po wykonaniu przykanalików kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego). W związku z nieuniknionym deformacją krawędzi jezdni podczas usuwania krawężników betonowych przyjęto frezowanie nawierzchni jezdni na szer.0,5m od płaszczyzny krawężnika i ponowne ułożenie mieszanki AC 11 S 50/70, -wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, c)wykonanie części robót budowlanych objętych dokumentacją projektową pn. Budowa dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza w Ełku, sporządzoną przez DREJPRO Tomasz Drejer. Do załączonej dokumentacji projektowej sporządzonej przez DREJPRO Zamawiający wprowadza następujące zmiany: -dokumentacja przewidywała wymianę wszystkich krawężników betonowych na krawężnik kamienny, Zamawiający planuje wymienić krawężniki tylko po stronie dodatkowego pasa ruchu, od ulicy Konopnickiej do ulicy Piłsudskiego wraz z wyspami kanalizującymi ruch, -dokumentacja projektowa obejmowała wymianę warstwy ścieralnej na całym zakresie -Zamawiający rezygnuje z wymiany warstwy ścieralnej, -wyspy dzielące wykonane z kostki kamiennej, Zamawiający zmienia nawierzchnię z kostki kamiennej na urządzoną zieleń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy, przedmiar robót, SST, oraz dokumentacja projektowa Budowy dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza w Ełku, stanowiące integralną część SIWZ. W/w elementy określają planowany zakres robót do wykonania zamówienia. Rozliczenie robót następować będzie wg rzeczywiście wykonanego zakresu prac określonych na podstawie obmiaru robót, sporządzonego przez kierownika budowy, potwierdzonego przez uprawnionego geodetę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Zamawiający wnosi o przedstawienie ceny brutto zamówienia stanowiącej sumę przebudowy ulicy Piłsudskiego i budowy dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza w ulicę Piłsudskiego. Cena brutto zamówienia wynikać ma z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załączonego przedmiaru robót. W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie poszczególnych pozycji kosztorysowych. W ramach oferowanej ceny wykonawca zobowiązany jest opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz do wykonania i utrzymania dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy, rozebrania i doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wyrys terenu przedstawiający aktualny sposób zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Ewentualne nazwy materiałów zawarte w przedmiarze, SST podano jako przykładowe, określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały innych firm, które odpowiadają zakładanemu standardowi lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kopii opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN. W terminie14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 2.GWARANCJA -minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.53-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.20-6, 45.31.43.00-4, 45.31.61.10-9, 45.23.10.00-5, 45.23.24.52-5, 34.92.85.00-3, 45.23.32.94-6, 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1909467,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2023800,04
Oferta z najniższą ceną: 2023800,04 / Oferta z najwyższą ceną: 2780543,25
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
250/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Roboty remontowe budynku koszarowego nr 3 w jednostki wojskowej w Kołobrzegu realizowany przez 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH