PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej przedstawiającej nadmierną prędkość jako najczęstszą przyczynę wypadków drogowych i prezentującej...

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

191742/2014

Opis

Warszawa: Przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej przedstawiającej nadmierną prędkość jako najczęstszą przyczynę wypadków drogowych i prezentującej jej negatywne skutki
Numer ogłoszenia: 191742 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122274 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 273 71 50, faks 22 273 89 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej przedstawiającej nadmierną prędkość jako najczęstszą przyczynę wypadków drogowych i prezentującej jej negatywne skutki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej przedstawiającej nadmierną prędkość jako najczęstszą przyczynę wypadków drogowych i prezentującej jej negatywne skutki (wykonanie przedmiotu konkursu).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.20.00-3, 79.34.22.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Polska Fundacja Komunikacji, ul. Mydlarska 15a lok. 13, 04-690 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117723,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 144800,00
Oferta z najniższą ceną: 144800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 144800,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z powyższym przepisem Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności (...) przeprowadzono konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej.
Przed wszczęciem przedmiotowego postępowania Zamawiający przeprowadził konkurs w oparciu o art. 110 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji akcji edukacyjno - informacyjnej przedstawiającej nadmierna prędkość jako najczęstszą przyczynę wypadków drogowych i prezentującej jej negatywne skutki. Zgodnie z rozdziałem IX pkt. 1 i 2 Regulaminu konkursu, nagrodą w konkursie było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki uczestnika konkursu, którego praca
konkursowa, uzyskała najwyższą liczbę punktów a przedmiotem postępowania z wolnej ręki będzie wykonanie przedmiotu konkursu zgodnie z koncepcją przedstawioną w nagrodzonej pracy konkursowej. Ocena prac konkursowych została dokonana zgodnie z Rozdziałem VIII Regulaminu konkursu. Najwyższą liczbę punktów uzyskał wykonawca wymieniony Polska Fundacja Komunikacji i został on zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa ścieżek rowerowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Czarnków
(wielkopolskie)
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Malce, ul. Sandomierska-etap VIII
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Nisko
(podkarpackie)
Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem przeznaczonej do użytku ogólnego o obrotach minimalnych 18.000 min-1, wyposażonej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH