PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie konsultacji grupowych w wyznaczonych obszarach tematycznych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. Doskonalenie...

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

134689/2014

Opis

Olsztyn: Przeprowadzenie konsultacji grupowych w wyznaczonych obszarach tematycznych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Numer ogłoszenia: 134689 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173984 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie, ul. Mikołaja Kopernika 45, 10-512 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 527 20 03, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie konsultacji grupowych w wyznaczonych obszarach tematycznych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 36 godzin dydaktycznych konsultacji grupowych (1 godz. dydaktyczna = 45 minut) w wyznaczonych obszarach tematycznych określonych szczegółowo w ust. 4 i 5 niniejszego rozdziału SIWZ w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół /Kod CPV: 80500000-9/. 2. Głównym celem projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i Dyrektorów w mieście Olsztynie poprzez stworzenie różnych rodzajów Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz powstanie sieci współpracy i samokształcenia w okresie trwania projektu. 3. Efektem końcowym realizacji projektu jest osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego wskaźników pomiaru celu, zgodnie z założeniami projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 4. W wyniku przeprowadzonej diagnozy potrzeb w obszarze doskonalenia nauczycieli w szkołach oraz przedszkolach na terenie miasta Olsztyna, Zamawiający w porozumieniu ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji zdiagnozował potrzebę przeprowadzenia konsultacji grupowych w zakresie n/w obszarów tematycznych zaakceptowanych przez Dyrektorów szkół i przedszkoli, objętych przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne: 1) Część I - Zadanie nr 1: Praca z uczniem zdolnym dla LO I - 12 godzin dydaktycznych konsultacji dla grupy liczącej ok. 25 nauczycieli, 2) Część II - Zadanie nr 2: Projekt edukacyjny w szkole dla G2 - 12 godzin dydaktycznych konsultacji dla grupy liczącej ok. 25 nauczycieli, 3) Część III - Zadanie nr 3: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny dla Technikum nr 6 - 12 godzin dydaktycznych konsultacji dla grupy liczącej ok. 25 nauczycieli. 5. Przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze niepriorytetowym Kod CPV: 80500000-9, w związku z powyższym do przedmiotowego postępowania stosuje się zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający jest uprawniony, aby nie stosować przepisów ustawy dotyczących: terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości Wykonawcy. 6. Zgodnie z art. 32, ust. 4 ustawy, wartością szacunkową zamówienia na usługi szkoleniowe /Kod CPV: 80500000-9/ jest łączna wartość wszystkich części zamówienia, gdyż Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. 7. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz jego wielkość i zakres zawarte są w SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: 1. Zamówienie dotyczy projektu numer WND-POKL.03.05.00-00-003/13 pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Praca z uczniem zdolnym dla LO I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Danutą Oleksiak, adres: Wikrowo 31, 82-335 Gronowo Elbląskie., Wikrowo 31, 82-335 Gronowo Elbląskie, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1440,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1440,00
Oferta z najniższą ceną: 1440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa 2 sztuk samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
ANR O/Opole informuje, że podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do...
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Opole
(opolskie)
Dostawa mebli biurowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ostrów Wielkopolski
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH