PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia oraz uczestników...

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

388274/2013

Opis

Warszawa: Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia oraz uczestników projektu Aktywny rozwój IV. Nr postępowania: OPS.DA.2711.14.2013
Numer ogłoszenia: 388274 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 332178 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ul. Cybisa 7, 02-784 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 544 12 00, faks 0-22 544 12 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia oraz uczestników projektu Aktywny rozwój IV. Nr postępowania: OPS.DA.2711.14.2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz uczestników projektu Aktywny rozwój IV finansowanego ze środków własnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod: 80530000-8 (Usługi szkolenia zawodowego). 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących kursów: Dla projektu Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia Część I - Kurs Rejestratorka medyczna Część II - Kurs Barman-kelner Część III- Kurs Programowanie i obsługa maszyn CNC Część IV - Kurs trenerski Część V - Kurs Dogoterapia - kurs podstawowy Część VI - Kurs Profesjonalne utrzymanie czystości Dla projektu Aktywny rozwój IV Część VII - Kurs Barista 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do SIWZ. 5. Usługa dla uczestników projektu będzie świadczona poza siedzibą Ośrodka, w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę, na terenie m.st. Warszawy, w terminie: - dla części I, II, III, V, VI od września 2013 roku do listopada 2013 roku, - dla części IV od września 2013 roku do 13 grudnia 2013 roku, - dla części VII od września 2013 roku do grudnia 2013 roku. 6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku pisemnej rezygnacji z Kursu przez Uczestnika projektu przed rozpoczęciem Kursu wynagrodzenie ulegnie obniżeniu o kwotę przypadającą na dany Kurs, natomiast w przypadku rezygnacji Uczestnika w trakcie realizacji Kursu, wynagrodzenie zostanie wypłacone proporcjonalnie do części zrealizowanego Kursu. 7. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt systemow Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Umowa nr : OPS.EFS.2721.25.2013
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DIAMOND EDUCATION Iwona Miernicka, ul. Ratuszowa 11/309, 03-450 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5050,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4600,00
Oferta z najniższą ceną: 4600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5600,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Umowa nr OPS.EFS.2721.26.2013
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Kompetencyjno-Edukacyjne BREBISTOM Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3790,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4660,00
Oferta z najniższą ceną: 4660,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4950,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
FS/ZP/05/2014 - dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pod nazwą Utworzenie w ramach Fabryki...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 książek
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa wideogastroskopów z insuflatorem CO2 dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH