PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie kursów poszerzających kompetencje zawodowe w ramach Projektu Dziś Uczeń Jutro Pracownik

Augustowskie Centrum Edukacyjne

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Augustów / podlaskie

Numer ogłoszenia

355016/2014

Opis

Augustów: Przeprowadzenie kursów poszerzających kompetencje zawodowe w ramach Projektu Dziś Uczeń Jutro Pracownik
Numer ogłoszenia: 355016 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323500 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Augustowskie Centrum Edukacyjne, Al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, tel. 087 6432861, faks 087 6432861.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów poszerzających kompetencje zawodowe w ramach Projektu Dziś Uczeń Jutro Pracownik.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 7 kursów poszerzających kompetencje zawodowe.
Część I - Kurs Spawacza dla 10 uczniów ZSZ nr 1 w Augustowie, Liczba godzin
szkolenia - 60 (2 edycja)
Część II - Kurs Brukarza dla 10 uczniów ZSZ nr 1 w Augustowie; Liczba godzin
szkolenia - 60 (2 edycja)
Część III - Kurs Młody Diagnosta Samochodowy dla 10 uczniów ZSZ nr 1
w Augustowie; Liczba godzin szkolenia - 80 (2 edycja)
Część IV-Kurs Operator Wózków Widłowych dla 25 uczniów ZSZ nr 1
w Augustowie; (2 edycja)
Część V - Kurs Szkutnictwa dla 5 uczniów ZSZ nr 1 w Augustowie; Liczba godzin
szkolenia - 60 (2 edycja)
Część VI - Kurs Nowoczesny Sprzedawca dla 10 uczniów ZSZ nr 1 w Augustowie;
Liczba godzin szkolenia - 30 (2 edycja)
Część VII - Kurs Kuchnia regionalna dla 10 uczniów ZSZ nr 1 w Augustowie;
Liczba godzin szkolenia - 20 (2 edycja)

Wykonawca:
1) zobowiązany jest przedstawić program kursu poszerzającego kompetencje zawodowe (przed podpisaniem umowy),
2) zapewni materiały i produkty zgodnie z wykazem tabelarycznym, wszelki sprzęt
i wyposażenie niezbędne do należytego przeprowadzenia tego rodzaju kursu, które nie stanowią wyposażenia szkoły, a są niezbędne do należytego przeprowadzenia kursu,
3) przeprowadzi zajęcia zgodnie z programem dostosowanym do praktycznych
i teoretycznych umiejętności uczestników oraz wymagań określonych przez Zamawiającego,
4) zapewni każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne, które z chwilą przekazania uczestnikom staną się ich własnością,
5) zrealizuje kurs poszerzający kompetencje zawodowe przez osoby, które posiadają odpowiednie kompetencje, wiedzę, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pedagogiczne zapewniające właściwą realizację programu kursu,
6) zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu poszerzającego kompetencje zawodowe z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi przepisami,
7) zapewni należytą ochronę danych osobowych uczestników kursu poszerzającego kompetencje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego,
8) niezwłoczne poinformuje Zamawiającego o niezgłoszeniu się któregokolwiek uczestnika na zajęcia, przerwaniu kursu lub rezygnacji z uczestnictwa oraz innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu zajęć i umowy,
9) poinformuje uczestników przed rozpoczęciem kursu poszerzającego kompetencje zawodowe, że jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
10) poprowadzi odpowiednią dokumentację kursu poszerzającego kompetencje zawodowe, w szczególności dziennika zajęć na formularzach, których wzór określi Zamawiający, oraz pozostałą dokumentację wymaganą zgodnie z przepisami właściwymi dla tego rodzaju kursu,
11) Przekaże zamawiającemu dokumentację z prowadzonego kursu poszerzającego kompetencje zawodowe w terminie 10 dni od zakończenia kursu.
12) szkolenie powinno zakończyć się wydaniem certyfikatu o jego ukończeniu
z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonych zajęć zgodnie z tematyką i opatrzonego: flagą UE z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego
i logiem Kapitał Ludzki wraz z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Dziś uczeń - jutro pracownik/Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Kurs Brukarza dla 10 uczniów ZSZ nr 1 w Augustowie; Liczba godzin szkolenia - 60 (2 edycja)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Edukacja bez Granic, al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19154,47 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12500,00
Oferta z najniższą ceną: 12500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20045,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Kurs Operator Wózków Widłowych dla 25 uczniów ZSZ nr 1 w Augustowie; (2 edycja)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Szkolenie Kandydatów na Kierowców i Usługi Transportowe Jan Sitnik, ul. Hoża 4, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7225,00
Oferta z najniższą ceną: 7225,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12475,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Kurs Kuchnia regionalna dla 10 uczniów ZSZ nr 1 w Augustowie; Liczba godzin szkolenia - 20 (2 edycja)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Edukacja bez Granic, al. Kard. Wyszyńskiego 3, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2200,00
Oferta z najniższą ceną: 2200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3355,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Działka nr 457/7 obręb Wojciechów
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Lwówek śląski
(dolnośląskie)
Kursy zawodowe dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mszana Dolna
(małopolskie)
Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebini, ul. 1 Maja 60 w 2013 roku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Trzebinia
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH