PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie odłowów bezdomnych psów na terenie gminy Łeczna

Gmina Łęczna

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łęczna / lubelskie

Numer ogłoszenia

396314/2011

Opis

Łęczna: Przeprowadzenie odłowów bezdomnych psów na terenie gminy Łeczna
Numer ogłoszenia: 396314 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330404 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 081 7521150, 7520397, faks 081 7520242.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie odłowów bezdomnych psów na terenie gminy Łeczna.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie odłowów bezdomnych psów na terenie gminy Łęczna. 2.Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania odłowów bezdomnych psów (szacunkowo- 17 szt.) z terenu Gminy Łęczna po każdorazowym zgłoszeniu od Zleceniodawcy w terminie do 24 godz. od zgłoszenia. 3.Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem odłowu, transportem odłowionych psów, umieszczeniem ich w schronisku, wyżywieniem, zapewnieniem obsługi i opieki weterynaryjnej a w razie potrzeby dodatkowo poddanie obserwacji weterynaryjnej w kierunku wścieklizny ponosi Wykonawca. 4.Odławianie odbywać się będzie pod nadzorem pracownika Urzędu Miejskiego. 5.Ilość psów odłowionych będzie potwierdzana przez pracownika Urzędu Miejskiego. 6.Potwierdzenie będzie załącznikiem do faktury. 7.Do odłowu psów Wykonawca będzie używać profesjonalnego aplikatora weterynaryjnego służącego do iniekcji na odległość. 8.Odłowione psy będą niezwłocznie odwożone do Schroniska Wykonawcy specjalnie do tego celu przystosowanym samochodem. 9.W przypadku odebrania odłowionego psa przez właściciela, Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie zamawiającego, podając imię i nazwisko oraz adres zamieszkania właściciela psa. 10.Wykonawca odpowiada za szkody na mieniu i osobie wyrządzone osobom trzecim podczas realizacji niniejszej umowy. 11.Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane. 12.Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). 13.Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schronisko Dla bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło, Nowodwór, 21-100 Lubartów, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18450,00
Oferta z najniższą ceną: 18450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18450,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz w okresie od...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wąsosz
(podlaskie)
Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej wiaty magazynowo-sprzętowej z przeznaczeniem na wytwornicę solanki do celów zimowego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawa kriostatu oraz wirówki laboratoryjnej dla Pracowni Fizjologii i Biochemii Komórki Macierzystej Pomorskiego Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH