PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie - Prawo jazdy kategorii C+E.

Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

413664/2011

Opis

Łódź: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie - Prawo jazdy kategorii C+E.
Numer ogłoszenia: 413664 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145564 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy nr 2 w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6768027, faks 042 6768004.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie - Prawo jazdy kategorii C+E..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Szkolenie przeznaczone jest dla nie więcej niż 10 osób bezrobotnych, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może skierować na szkolenie mniejszą liczbę osób, które posiadają prawo jazdy kategorii C oraz wykształcenie minimum podstawowe. 2. Szkolenie ma na celu przygotowanie jego uczestników do kierowania pojazdami samochodowymi z przyczepą oraz przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C + E. 3. Program i czas trwania szkolenia musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.). 4. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem wewnętrznym oraz egzaminem państwowym W/w egzaminy muszą być uwzględnione w rozkładzie godzinowym szkolenia. 5. W przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia bezrobotny musi uzyskać następujące zaświadczenia: 1) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające dane, o których mowa w cz. XI ust. 1 pkt 15 SIWZ, 2) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 6. Instytucja szkoleniowa zobowiązana jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium, z tytułu podjęcia w trakcie szkolenia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności. Organizator może obciążyć urząd kosztem polisy tylko do wysokości należnej za osoby rzeczywiście zgłoszone do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że nie może wzrosnąć koszt przeszkolenia jednej osoby wynikający z preliminarza. 7. Organizacja szkolenia: 1) Szkolenie ma zostać przeprowadzone dla nie więcej niż 10 osób, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje możliwość kierowania osób bezrobotnych indywidualnie. 2) Program szkolenia wraz z egzaminem musi być zrealizowany w ciągu 48 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych, w tym 1 godzina egzaminu wewnętrznego oraz 2 godziny przeznaczone na egzamin państwowy. Przy czym jedna godzina zajęć rozumiana jest jako 60 minut, w tym 15 minut przerwy. 3) Zajęcia muszą być realizowane codziennie z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z przedstawionym harmonogramem, z podziałem na zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin państwowy. 4) Czas trwania szkolenia ok. 3,5 tygodnia. 5) Każdy uczestnik szkolenia musi otrzymać harmonogram zajęć i być wyposażony w bezzwrotne materiały piśmienne (notes i długopis) na pierwszych zajęciach oraz otrzymać materiały dydaktyczne (w formie drukowanej) w terminie właściwym dla prawidłowego przebiegu nauki. Będą to m.in. skrypty ze wszystkich obowiązkowych zakresów tematycznych zawartych w Programie szkolenia. Każdy z uczestników szkolenia musi własnoręcznym podpisem potwierdzić otrzymanie w/w materiałów. Po ukończeniu szkolenia powyższe materiały staną się własnością uczestnika szkolenia. 6) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić salę dydaktyczną, z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika szkolenia, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i akustyką. 7) Wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia samodzielne stanowisko wyposażone w sprawny sprzęt oraz inne środki niezbędne do realizacji szkolenia. 8) Miejsce wykonywania usługi: Miasto Łódź.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie - Prawo jazdy kategorii C+E.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Auto Szkoła Wota Sp. z o.o., ul. Nowy Józefów 6, 94-406 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16900,00
Oferta z najniższą ceną: 16900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17950,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa 104 szt. rolet dla WIMiR ZP/0810/2011
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Przychodzko, gmina Zbąszyń
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Obsługa kotłowni, oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie zieleni osiedla Nadleśnictwa Różańsko
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Różańsko
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH