PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie weryfikacji raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

93441/2012

Opis

Warszawa: Przeprowadzenie weryfikacji raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU)
Numer ogłoszenia: 93441 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85797 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4590000, faks 022 4590201.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie weryfikacji raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie weryfikacji raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został Załączniku nr 1 do Zaproszenia. Konsultant jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji rocznych Raportów z wykonania Planu Zazieleniania za okres obejmujący lata 2011-2012 dla 2 umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji AAUs (łącznie 4 Raporty).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.71.30.00-8, 90.70.00.00-4, 90.71.00.00-7, 90.73.13.00-3, 90.73.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Przeprowadzenie weryfikacji raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SGS Polska Sp. z o.o., ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159065,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 190000,00
Oferta z najniższą ceną: 190000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 190000,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z art. 67 ust 1 pkt 6) tej ustawy. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym, które zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę leków dla SPZOZ - Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy - Zdroju
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Krynica - Zdrój
(małopolskie)
Dostawa membranowej pompy próżniowej do zestawu SPE dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM BUDYNEK PRZY UL. KOSTRZYŃSKIEJ 25
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pobiedziska
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH