PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

Zarząd Powiatu w Kętrzynie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kętrzyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

120617/2013

Opis

Kętrzyn: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Numer ogłoszenia: 120617 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32622 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7517500, 7511690, faks 089 7512401.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu kętrzyńskiego w ramach realizacji projektu Praktyka czyni Mistrza zgodnie z zakresem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1, wraz z przygotowaniem dokumentacji prowadzonych zajęć..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.21.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt Praktyka czyni Mistrza realizowany w ramach POKL na podstawie umowy nr POKL.09.02.00-28-045/12-00 z dnia 19.09.2012 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kętrzyńskim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, jako działanie w ramach Priorytetu 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiety A1, B1, C1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Beata Czyż, ul. Górna 3c/34, 11-400 Kętrzyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4760,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4760,00
Oferta z najniższą ceną: 4760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4760,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: pakiety nr A2, B2, C2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sabina Syroka, Ul. Moniuszki 12/19, 11-400 Kętrzyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6800,00
Oferta z najniższą ceną: 6800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2950,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sucha
(mazowieckie)
Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu aktywności lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Puławy
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH