PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku...

Powiat Tarnogórski

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnowskie Góry / śląskie

Numer ogłoszenia

88827/2013

Opis

Tarnowskie Góry: Przeprowadzenie zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 88827 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27509 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Tarnogórski, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 3813786, faks 032 3813727.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2012/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2012/2013. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 2. Opis przedmiotu zamówienia: (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) część A - Przeprowadzenie zajęć grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego - uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie w roku szkolnym 2012/2013, 1) Usługę grupowego doradztwa zawodowego należy przeprowadzić na rzecz uczniów kształcących się w: a) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli (Technikum Nr 9, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7), ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry; 2 grupy uczniów liczące około 20 osób każda grupa (nie mniej niż 15 nie więcej niż 25), b) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II (Technikum Nr 12) ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry; 2 grupy uczniów liczące około 20 osób każda grupa (nie mniej niż 15 nie więcej niż 25), c) Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych (Technikum Nr 7) ul. Legionów 35, 42-600 Tarnowskie Góry; 1 grupa uczniów licząca około 20 osób (nie mniej niż 15 nie więcej niż 25), d) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (Technikum Nr 6, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4) ul. Karola Miarki 17, 42-600 Tarnowskie Góry; 5 grup uczniów liczące około 20 osób każda grupa (nie mniej niż 15 nie więcej niż 25), e) Wieloprofilowym Zespole Szkół (Technikum Nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3) ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Góry; 5 grup uczniów liczące około 20 osób każda grupa (nie mniej niż 15 nie więcej niż 25), f) Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych (Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1) ul. Okrzei 2, 42-600 Tarnowskie Góry; 4 grupy uczniów liczące około 20 osób każda grupa (nie mniej niż 15 nie więcej niż 25), g) Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących (Technikum Nr 1) ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry; 1 grupa uczniów licząca około 20 osób każda grupa (nie mniej niż 15 nie więcej niż 26), h) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (Technikum Nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2) ul. Sienkiewicza 23, 42-600 Tarnowskie Góry, 4 grupy uczniów liczące około 20 osób każda grupa (nie mniej niż 15 nie więcej niż 25), i) Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych (Technikum nr 13), ul. Zofii Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków; 2 grupy uczniów liczące około 20 osób każda grupa (nie mniej niż 15 nie więcej niż 25), j) Zespole Szkół Techniczno - Humanistycznych (Technikum Nr 17), ul. ks. dr J. Knosały 113, 41-922 Radzionków; 2 grupy uczniów liczące około 20 osób każda grupa (nie mniej niż 15 nie więcej niż 25), k) Zespole Szkół Specjalnych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16) ul. Zofii Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków; 1 grupa uczniów licząca około 10 osób (nie mniej niż 5 nie więcej niż 15) l) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 14) ul. Strzelców Bytomskich 7, 42-600 Tarnowskie Góry; 1 grupa uczniów licząca około 10 osób (nie mniej niż 5 nie więcej niż 15) 2) Maksymalna liczba uczniów objęta usługą doradztwa grupowego na rok szkolny 2012/2013 wynosi:636 uczniów w podziale na maksymalnie 30 grup. 3) Zajęcia odbywać się będą w ustalonych przez Zamawiającego grupach w dni nauki szkolnej w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych tych uczniów, w wymiarze 24 godzin lekcyjnych - po 45 minut każda - na grupę, świadczone w okresie maksymalnie do 6 tygodni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę zatwierdzonego harmonogramu zajęć. Łączna maksymalna suma godzin zajęć doradztwa grupowego wynosi: 720 godzin lekcyjnych 4) W przypadku zmniejszenia planowanej liczby osób objętych grupowym doradztwem zawodowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia, bez prawa wystąpienia Wykonawcy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych korzyści. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę godzin lekcyjnych grupowego doradztwa zawodowego. Cena jednostkowa za usługę (tj. cena za godzinę lekcyjną zajęć doradztwa grupowego) nie ulegnie zmianie, a Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. W powyższym przypadku rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy tj. na podstawie list obecności. 5) W zależności od potrzeb Zamawiającego Wykonawca winien być gotowy do świadczenia usług również w dni wolne od zajęć szkolnych. 6) Zajęcia z doradztwa grupowego obejmować będą problematykę z zakresu poruszania się po rynku pracy (m.in. zasady pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, gry symulacyjne), podstaw przedsiębiorczości, stereotypów płci, zasad równości, równouprawnienia i przykładów dyskryminacji na rynku pracy. 7) Doradztwo grupowe będzie prowadzone w oparciu o podręcznik dla konsultantów zawodowych Mam zawód - mam pracę w regionie, który został przygotowany przez pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach tj. M. Lipniak, K. Szymczyk i Z. Martyniak, wydany przez ATKiN Sp. z.o.o. - stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 8) W terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy: a) imienną listę uczestników doradztwa grupowego, b) terminarz prowadzenia zajęć z doradztwa grupowego. 9) W terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania terminarza, o którym mowa w punkcie 8 podpunkcie b, Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć w ramach doradztwa grupowego sporządzony z uwzględnieniem otrzymanego terminarza, celem ostatecznego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający dokonuje ostatecznego zatwierdzenia harmonogramu zajęć w terminie do 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 10) Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zatwierdzonego harmonogramu zajęć. 11) W celu przeprowadzenia zajęć Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatnie sale wykładowe znajdujące się we wszystkich zespołach szkół wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany wyłącznie w salach, o których mowa wyżej, z zastrzeżeniem, iż uczestnicy doradztwa grupowego mogą mieć zajęcia wyłącznie w salach znajdujących się w zespole szkół, którego są uczniami. 12) Wykonawca pokrywa koszty dojazdu doradców/konsultantów do sal wykładowych oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem usług w tym wydruki materiałów. 13) Po zakończeniu wszystkich zajęć z doradztwa grupowego, w ramach jednej grupy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: podpisane przez uczestników listy obecności oraz wypełnione w ramach ostatnich zajęć ankiety. Podpisane przez uczestników listy obecności oraz ankiety należy przedłożyć w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć w danej grupie. Formularz listy obecności na zajęciach z doradztwa grupowego oraz formularz ankiety uczestnika doradztwa grupowego stanowią załączniki do treści istotnych postanowień umowy. 14) Podpisane listy obecności oraz wypełnione przez uczestników ankiety będą stanowiły podstawę do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Odbiór nastąpi w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru, który zostanie podpisany przez Naczelnika Wydziału Strategii, Promocji i Sportu lub osobę jego zastępującą oraz osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. 15) Po podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT/rachunek. 16) Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie 30 dni od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 17) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur/rachunków cząstkowych po każdym zakończonym etapie zadania należącym do przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zamawiającym. Przez etap Zamawiający rozumie zrealizowanie zadania w min. 3 zespołach szkół wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. 18) Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktur/rachunków cząstkowych jest podpisany protokół odbioru z danego etapu zadania. 19) Odbiór cząstkowy dokonuje się na zasadach opisanych w punktach 14-16. 20) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i efektywności zajęć. W przypadku stwierdzenia naruszenia realizacji obowiązków określonych w SIWZ oraz umowie Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do niezwłocznej zmiany prowadzącego zajęcia. 21) Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie agencji zatrudnienia (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej) jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia wyczerpuje znamiona poradnictwa zawodowego dlatego też Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 22) Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 7a do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej. Część B - Przeprowadzenie zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego - uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie w roku szkolnym 2012/2013. 1) Usługę indywidualnego doradztwa zawodowego należy przeprowadzić na rzecz uczniów kształcących się w: a) Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli (Technikum Nr 9, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7), ul. Sobieskiego 5, 42-600 Tarnowskie Góry; b) Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II (Technikum Nr 12) ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry; c) Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych (Technikum Nr 7) ul. Legionów 35, 42-600 Tarnowskie Góry d) Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (Technikum Nr 6, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4) ul. Karola Miarki 17, 42-600 Tarnowskie Góry; e) Wieloprofilowym Zespole Szkół (Technikum Nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3) ul. Sienkiewicza 6, 42-600 Tarnowskie Góry f) Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych (Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1) ul. Okrzei 2, 42-600 Tarnowskie Góry; g) Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących (Technikum Nr 1) ul. Opolska 26, 42-600 Tarnowskie Góry; h) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (Technikum Nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2) ul. Sienkiewicza 23, 42-600 Tarnowskie Góry, i) Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych (Technikum nr 13), ul. Zofii Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków; j) Zespole Szkół Techniczno - Humanistycznych (Technikum Nr 17), ul. ks. dr J. Knosały 113, 41-922 Radzionków; k) Zespole Szkół Specjalnych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16) ul. Zofii Nałkowskiej 2, 41-922 Radzionków; l) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 14) ul. Strzelców Bytomskich 7, 42-600 Tarnowskie Góry; 2) Łączna maksymalna liczba uczniów - uczestników indywidualnego doradztwa zawodowego- 636. Liczba godzin konsultacji indywidualnych - 9 godzin lekcyjnych (po 45 minut każda) na jednego ucznia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia liczby godzin w zależności od zapotrzebowania uczestników projektu, nie mniej niż 4 godziny lekcyjne na osobę, pod warunkiem opracowania Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego dla danego uczestnika projektu. Ogółem maksymalna liczba godzin wynosi: 5 724 godziny lekcyjne. 3) Indywidualne zajęcia z doradcą mają na celu ukierunkować ucznia na rozwój zawodowy. W ramach zajęć konsultant wspólnie z uczniem opracuje jego Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, którego wzór stanowi załącznik do treści istotnych postanowień umowy (załącznik nr 7b do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego uczestników projektu w formie odpowiadającej ww. wzorowi. Na podstawie zdiagnozowanych przez konsultanta potrzeb uczniowie będą kierowani na odpowiednie do swoich predyspozycji, oczekiwań i potrzeb formy wsparcia w ramach pakietu wsparcia zaplanowanego w projekcie Mam zawód - mam pracę w regionie (tj. m.in. kursy, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze, staże i praktyki). 4) Doradztwo indywidualne będzie prowadzone w oparciu o materiały dydaktyczne przekazane przez Zamawiającego tj. podręcznik dla konsultantów zawodowych Mam zawód - mam pracę w regionie, który został przygotowany przez pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach tj. M. Lipniak, K. Szymczyk i Z. Martyniak, wydany przez ATKiN Sp. z.o.o. - stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 5) W terminie do 2 dni roboczych od zakończenia cyklu zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego przewidzianych każdorazowo dla jednego uczestnika projektu, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: opracowany Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego uczestnika projektu, wypełnioną przez uczestnika projektu ankietę ewaluacyjną indywidualnego doradztwa zawodowego oraz uzupełnioną kartę indywidualnego doradztwa zawodowego, będącą jednocześnie listą obecności. Formularze karty indywidualnego doradztwa zawodowego oraz ankiety ewaluacyjnej indywidualnego doradztwa zawodowego stanowią załączniki do treści istotnych postanowień umowy (załącznik nr 7b do SIWZ). Wykonawca zobowiązuje się do stosowania formularzy bez żadnych modyfikacji z wyjątkiem zmian wprowadzanych przez Zamawiającego. 6) Grupa uczniów będących odbiorcami doradztwa indywidualnego zostanie wyłoniona przez Zamawiającego z grupy uczniów, którzy ukończyli zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego. Zamawiający przewiduje wyłonić maksymalnie 636 uczniów. Każdy z nich będzie miał możliwość skorzystania z 9 godzin lekcyjnych doradztwa indywidualnego w okresie do 6 tygodni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu zajęć. 7) W przypadku mniejszej liczby osób objętych indywidualnym doradztwem zawodowym, Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę godzin lekcyjnych indywidualnego doradztwa zawodowego. Cena jednostkowa za usługę (tj. cena za godzinę lekcyjną doradztwa) nie ulegnie zmianie a Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. W takim przypadku rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy tj. na podstawie złożonych kart indywidualnego doradztwa zawodowego, ankiet ewaluacyjnych indywidualnego doradztwa zawodowego oraz Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego. 8) Zajęcia z doradztwa indywidualnego odbywać się będą w dni nauki szkolnej w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych uczniów na rzecz, których świadczona będzie usługa indywidualnego doradztwa zawodowego. 9) W zależności od potrzeb Zamawiającego Wykonawca winien być gotowy do świadczenia usług również w dni wolne od nauki szkolnej. 10) Do przeprowadzenia zajęć Zamawiający udostępni Wykonawcy (konsultantowi zawodowemu) bezpłatnie sale wykładowe znajdujące się w Zespole Szkół, których uczniowie będą odbiorcami usług wskazanym w opisie zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany wyłącznie w salach, o których mowa wyżej, z zastrzeżeniem iż ww. zajęcia mogą odbywać się wyłącznie salach znajdujących się w zespole szkół danego uczestnika projektu. 11) Wykonawca pokrywa koszty dojazdu doradców/konsultantów do sal wykładowych oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem usługi w tym wydruki materiałów. 12) W terminie do 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego list osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach z indywidualnego doradztwa zawodowego, Zamawiający przekaże Wykonawcy: a) imienną listę uczestników doradztwa indywidualnego, b) terminarz prowadzenia zajęć z doradztwa indywidualnego. 13) W terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania terminarza o którym mowa w punkcie 12 podpunkt b, Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram zajęć w ramach doradztwa indywidualnego sporządzony z uwzględnieniem otrzymanego terminarzu, celem ostatecznego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający dokonuje ostatecznego zatwierdzenia harmonogramu zajęć w terminie do 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 14) Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zatwierdzonego harmonogramu zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego. 15) Przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę, zgodnie z punktem 5, Opracowane Indywidualne Plany Rozwoju Zawodowego uczestników projektu, wypełnione przez uczestników projektu ankiety ewaluacyjne indywidualnego doradztwa zawodowego oraz uzupełnione karty indywidualnego doradztwa zawodowego, będące jednocześnie listą obecności, będą stanowiły podstawę do dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Odbiór nastąpi w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy, po wykonaniu wszystkich zajęć doradztwa indywidualnego. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru, który zostanie podpisany przez Naczelnika Wydziału Strategii, Promocji i Sportu lub osobę jego zastępującą oraz osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy. Podpisanie bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu odbioru z wykonania całej usługi jest podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie całej usługi. 16) Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku w terminie 30 dni od daty wpływu do kancelarii ogólnej Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 17) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktur/rachunków cząstkowych po ukończeniu przez co najmniej 50% uczestników zajęć z zawodowego doradztwa indywidualnego, po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Zamawiającym. 18) Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktur/rachunków cząstkowych jest podpisany cząstkowy protokół odbioru z wykonanej części usługi. 19) Odbiór cząstkowy dokonuje się odpowiednio na zasadach opisanych w punktach 15 - 16. 20) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i efektywności zajęć. W przypadku stwierdzenia naruszenia realizacji obowiązków określonych w SIWZ oraz umowie Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do niezwłocznej zmiany prowadzącego zajęcia. 21) Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie agencji zatrudnienia (pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej) jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przedmiot zamówienia wyczerpuje znamiona poradnictwa zawodowego dlatego też Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 22) Z wybranym w drodze postępowania Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załącznikiem nr 7b do SIWZ z uwzględnieniem jego formy organizacyjno - prawnej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie, który jest współfinansowany przez Powiat Tarnogórski, Budżet Państwa oraz Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Przeprowadzenie zajęć grupowego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego - uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie w roku szkolnym 2012/2013
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Kardynała Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63840,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27288,00
Oferta z najniższą ceną: 22672,80 / Oferta z najwyższą ceną: 34416,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Przeprowadzenie zajęć indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego - uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie w roku szkolnym 2012/2013
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Kardynała Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 540900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 214077,60
Oferta z najniższą ceną: 180248,76 / Oferta z najwyższą ceną: 214077,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Aranżacja pomieszczenia o funkcji coworkingowej z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną oraz relaksacyjną w budynku Kieleckiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Wykonywanie pogwarancyjnych Usług serwisowych w tym napraw Sprzętu biurowego będącego na wyposażeniu Wielkopolskiego Oddziału...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa dwóch nowych samochodów wraz z pakietem ubezpieczeń dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH