PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg na drodze licytacji na sprzedaż nieruchomości położonej w Świerzno gm. Świerzno.

POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-18

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, lokale, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32759467

Powierzchnia

151 m2

Cena

241 000 zł

OpisOBWIESZCZENIE O przetargu USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI
na sprzedaż nieruchomości
W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. 2007 nr 27, poz. 177 ze zm.)
1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2,
2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 70-940 Szczecin, Al. Niepodległości 41/42, pokój nr 309.
3. Przedmiot sprzedaży:
Świerzno 22 gmina Świerzno
prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni użytkowej 151,53 m2, usytuowanego na parterze budynku nr 22, do którego przynależą: usytuowane w tymże budynku pomieszczenia piwniczne: nr 01/6 i nr 01/13 o łącznej powierzchni użytkowej 61,55 m2, położonego w miejscowości Świerzno 22, gmina Świerzno, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, objętego księgą wieczystą KW nr SZ1K/00020970/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 168/1000 części w prawie własności działki gruntu oznaczonej numerem 181/3 obszaru 2999 m2 oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, objętej księgą wieczystą KW nr SZ1K/00020595/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.
Cena wywoławcza netto: 241.000,00 zł Minimalne postąpienie: 3.000,00 zł Wadium: 24.100,00 zł
(sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT)
4. Przetarg w formie ustnej odbędzie się w siedzibie prowadzącego w dniu 19.05.2014 r.
Składanie i analiza dokumentów opisanych w pkt. 8 odbędzie się w godzinach 8.00- 9.00, licytacja rozpocznie się o godzinie 10.00.
5. Wadium wnoszone w gotówce powinno być wpłacone nie później niż do dnia 14.05.2014 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku Poczty Polskiej S.A.
6. Wadium w podanej wyżej kwocie należy wpłacić na konto Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy, nr konta: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: "przetarg - wadium Świerzno lokal".
7. Nieruchomość można oglądać, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: 91 440 13 82 lub kom. 502 017 187).
UWAGA - wadium:
a. przepadnie na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
b. przepadnie na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży,
c. złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,
d. złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji, podlega zwrotowi bezpośrednio po licytacji lub unieważnieniu przetargu.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a. wniesienie wadium w podany wyżej sposób,
b. wypełnienie przez oferenta wniosku o udział w przetargu (na miejscu) zawierającego: dane osobowe, PESEL, NIP, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminem przetargu ustnego, przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń, jak również złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego (technicznego) przedmiotu przetargu,
c. przedłożenie Komisji Przetargowej nw. dokumentów:
dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemców przedłożenia w tłumaczeniu przysięgłym na język polski dokumentów stwierdzających tożsamość potwierdzonych przez polski konsulat,
pełnomocnictwa notarialnego, jeżeli oferent występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych nabywających nieruchomość w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej) lub oświadczenia o nabyciu nieruchomości przez jednego ze współmałżonków ze środków pochodzących z majątku osobistego (jeśli dotyczy),
w przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego (nie starszego niż 3 m-ce) odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz kompletu dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu,
w przypadku spółek odpis Umowy Spółki i uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników lub innego właściwego organu o zgodzie na nabycie nieruchomości,
odpisu decyzji z Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 KC (Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) z siedzibą za granicą, dokumentów potwierdzających status prawny i rejestrację. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasadę RP.
d. przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium,
e. przedłożenie Komisji Przetargowej oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium w przypadku niewygrania przez uczestnika przetargu oraz adres do korespondencji, na który należy odesłać inne dokumenty zebrane od oferenta zgodnie z ogłoszeniem o przetargu.
9. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta.
10. Nabywca, pod rygorem utraty wadium i utraty prawa wynikającego z przybicia, jest obowiązany zapłacić cenę nabycia jednorazowo nie później niż na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku Poczty Polskiej S.A.
11. Kancelarię notarialną oraz datę akceptacji treści umowy sprzedaży wskaże wyłonionemu Nabywcy w Protokole z przetargu prowadzący przetarg. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy.
12. W związku z faktem, iż wartość rynkowa nieruchomości przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro na dokonanie czynności prawnej - sprzedaż nieruchomości, wymagana jest (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. 1996 nr 106, poz. 493 ze zm.), zgoda ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
13. Datę zawarcia umowy sprzedaży, Poczta Polska S.A. wskaże pisemnie wyłonionemu Nabywcy, w ciągu 7 dni na adres zgodny z podanym w Protokole z przetargu, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. 1996 nr 106, poz. 493 ze zm.). Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy.
14. Poza ceną nabycia wygrywający przetarg ponosi koszt sporządzenia aktu notarialnego, koszt sporządzenia ostatniego operatu szacunkowego (w kwocie: 1.845,00 zł), na podstawie którego ogłoszono przetarg, koszt pozyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów oraz odpisu z KW.
15. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu zawarcia aktu notarialnego.
16. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie http://www.poczta-polska.pl/nieruchomosci/oraz pod numerem telefonu 91 440 14 65.
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu oraz odwołania przetargu. W przypadku naruszenia przepisów stwierdza się unieważnienie przetargu.
32759467

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie projektów budowlanych dróg w Nadlenictwie Lubaczów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lubaczów
(podkarpackie)
dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30000 litrów w roku 2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczytno
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH