PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg na najem komunalnych garaży murowanych położonych w Szczecinie

ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-08

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, przetarg, dzierżawa

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

31308219

Powierzchnia

21 m2

Cena

71 zł

OpisOGŁOSZENIE

ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH - SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Z SIEDZIBĄ PRZY
UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY MUROWANYCH
Lp. Położenie
nieruchomości
Księga wieczysta
(KW)
Nr obrębu
Nr działki
Oznaczenie
garażu
Powierzchnia
garażu
w m?
Droga dojazdowa
w m?
Sposób
użytkowania
Stawka
wywoławcza
czynszu netto
w zł/m?
Wadium
w zł
1.

Bolesława Śmiałego
KW 119455
Pogodno 254
(2254)
Dz. nr 6/27
1a
wjazd przez bramę od ul. Krzywoustego 55
13,00
5,00 najem

3,34 200,00
2. Bolesława Krzywoustego
KW SZ1S/00181830/1
Śródmieście 42
(1042)
Dz. nr 10/13
3
Krzywoustego 67
18,60 5,00 najem
3,34 200,00
3. Nad Odrą 30
KW 124513
Nad Odrą 63
(3063)
Dz. nr 2/12
2 13,63 48,00 najem 3,34 200,00
4. Ks. Jana Długosza 1
KW 131438
Nad Odrą 9
(3009)
Dz. nr 10/4
4 14,56 5,00 najem 3,34 200,00
5. Bł. Królowej Jadwigi
KW SZ1S/00186603/6
Śródmieście 42
(1042)
Dz. nr 20/17
5
ul. Bł. Królowej Jadwigi 25
16,83 5,00 najem 3,34 200,00
6. Królowej Korony Polskiej
KW 131796
Śródmieście 23
(1023)
Dz. nr 9/8
brak
ul. Kr. Korony
Polskiej 17
35,10 9,00 najem 3,34 200,00
7. Monte Cassino
KW 139562
Śródmieście 21 (1021)
Dz. nr 3/37
brak
ul. Monte Cassino 20
21,12 20,00 najem 3,34 200,00
8. Pogodna 41
KW 65387
Pogodno 5
(2005)
Dz. nr 86/2
brak 15,80 brak najem 3,34 200,00
9. Stołczyńska
KW SZ1S/00176452/9
Nad Odrą 21 (3021)
Dz. nr 25/8
brak
ul. Stołczyńska 126
18,55 39,00 najem 3,34 200,00
10. Światowida 60
KW 140482
Nad Odrą 90
(3090)
Dz. nr 11/1
3 20,12 9,69 najem 3,34 200,00
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 LISTOPADA 2011 ROKU O GODZ. 10.00 w SIEDZIBIE ZBiILK
przy ul. MARIACKIEJ 25, POKÓJ NR 14 , WG OKREŚLONEGO POWYŻEJ HARMONOGRAMU.
Warunkiem udziału w przetargu jest :
1. Zamieszkiwanie bądź siedziba (w przypadku podmiotów gospodarczych) na terenie Gminy Miasto Szczecin.
2. Dysponowanie dokumentem: dowód tożsamości, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego lub dokumentem, że pojazd zarejestrowany jest na współmałżonka. W przypadku, gdy zgodnie z treścią dowodu rejestracyjnego właścicielem pojazdu jest inny podmiot niż zgłaszający się na przetarg, także dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania pojazdem np. umowa leasingu, umowa o używanie pojazdu służbowego, itp.
3. W przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą okazanie decyzji o nadaniu nr NIP i REGON oraz aktualnego (6-miesięcznego) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
4. W przypadku osób prawnych - okazanie aktualnego (6-miesięcznego) wypisu z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu nr NIP i REGON, umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.
5. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany garaż.
6. Złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy gruntu pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu stanowiącego mienie komunalne lub garażu stanowiącego własność tej osoby.
7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
8. Złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.
9. Złożenie pisemnego oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego - o niezaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat
z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
Wadium w wysokości 200,00 złotych należy wpłacać do dnia 29 listopada 2011 r. do godziny 13.00 na rachunek bankowy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych: ING Bank Śląski o. Szczecin 93 1050 1559 1000 0022 4355 2706. Decyduje data wpływu środków na konto ZBiLK. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi w ciągu 14 dni od daty przetargu przekazem bankowym na wskazane konto lub przekazem pocztowym. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Każdy przetarg uważa się za ważny, jeśli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg. Minimalne postąpienie
w licytacji nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna, gdy którakolwiek
z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie. W przypadku, gdy żadna z osób, które zgłosiły się na przetarg, nie dokona minimalnego postąpienia, przetarg uważa się za nierozstrzygnięty.
Podmiot wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta lub osobę przez niego upoważnioną, będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy najmu. Podmiot wygrywający przetarg nie będzie mógł garażu podnajmować, udostępniać ani użyczać osobom trzecim.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony trzy lata, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przed podpisaniem umowy najmu osoba wygrywająca przetarg będzie zobowiązana do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu netto. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom. W przypadku, gdy osoba wygrywająca przetarg, złożyła oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 warunków przetargu, niezgodne z prawdą, wynajmujący odstąpi od podpisania umowy najmu z winy oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
W sytuacji, gdy taka informacja dotrze do wynajmującego w trakcie trwania umowy najmu, stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami oraz opłaty związane z eksploatacją garażu oraz opłata za teren pod drogę dojazdową i plac manewrowy w wysokości 0,24 zł/m? netto. Miesięczna stawka opłat netto za 1 m?, za korzystanie z garażu stanowiącego mienie komunalne, może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz
w danym roku kalendarzowym i nie więcej niż o 30% . Czynsz najmu płatny jest do dnia 10. każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
Garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym a wszelkie remonty obciążają najemcę.
UWAGA W przypadku, gdyby w trakcie wywieszenia Wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany Wykazu.
UWAGI DODATKOWE:
W przypadku przystąpienia do przetargu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stawka czynszu netto za 1m? nie może być niższa niż 10 zł.
Garaże wytypowane do przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządcą nieruchomości:
Poz. 1, 5 ZBiLK Rejon 10 telefon: 91 48 88 792
Poz. 2 ZBiLK Rejon 13 telefon: 91 48 88 709
Poz. 3, 9, 10 ZBiLK Rejon 2 telefon: 91 42 16 713
Poz. 4 ZBiLK Rejon 4 telefon: 91 48 86 306
Poz. 6, 7 ZBiLK Rejon 7,9 telefon: 91 48 47 772
Poz. 8 ZBiLK Rejon 15 telefon: 91 48 78 913
Dodatkowych informacji o przetargu udziela Dział Lokali Użytkowych, ul. Mariacka 25, tel. 91 48 86 342 i 91 48 86 367.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl
ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PODAWANIA PRZYCZYN
31308219

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białogard
(zachodniopomorskie)
Obwieszczenie o licytacji nieruchomości położonej we wsi Młynarze gm. Zabrodzie
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Wyszków
(mazowieckie)
Usługi hotelowe
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH