PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Szczecinie

MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ W SZCZECINIE

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-08

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, działki budowlane, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

32332650

Powierzchnia

791 m2

Cena

197 800 zł

OpisPREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza trzeci
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin
Lp. Położenie nieruchomości
Nr działki
Obręb
nr KW
Pow.
(m?)
Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania Cena wywoławcza netto
(zł)
Wadium (zł)
1. rejon
ul. Szeligowskiego
93/7
2095
SZ1S/00212732/1
685 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 171.300,-
(sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta)
17.200,-
2. rejon
ul. Szeligowskiego
178/6
2095
SZ1S/00212733/8
791 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 197.800,-
(sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset)
19.800,-
3. rejon
ul. Szeligowskiego
178/7
2095
SZ1S/00212734/5
882 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 220.500,-
(dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset)
22.100,-
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18.04.2013 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).
Pierwszy przetarg odbył się 06.11.2012 r. Drugi przetarg odbył się 23.01.2013 r.
Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie
z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
Cena sprzedaży nieruchomości brutto, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
dowodu wpłaty wadium
dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,
w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisom do rejestru - a k t u a l n e g o wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualność wypisu
z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miasta w Szczecinie - Bank PEKAO S.A. II Oddział Szczecin 16 1240 3927 1111 0000 4099 5290;
Termin wniesienia wadium upływa dnia 11.04.2013 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Szczecin.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji.
1. Nieruchomości położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Derdowskiego 2" w Szczecinie, uchwalony Uchwałą nr VIII/N/1247/10 Rady Miasta Szczecina z dnia 15.07.2010 r. (publik. Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r., nr 80, poz. 1498),
w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.G.5535.MN,U (dz. nr 93/7) i Z.G.5531.MN
(dz. nr 178/6 i 178/7).
2. Dostęp zbywanych działek do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności gruntowej.
3. Teren porośnięty jest krzewami, drzewami ozdobnymi i owocowymi. Za usunięcie drzew i krzewów ozdobnych zostanie naliczona opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Klon zwyczajny na działce nr 93/7 - do zachowania. Koszty związane z wycinką ponosi inwestor.
4. W związku z przebiegiem przez teren dz. nr 178/6 i 178/7 z obr. 2095 magistrali wodociągowej
o średnicy Dy400mm, nabywcy ww. działek będą zobowiązani:
a) ustanowić w umowie sprzedaży, nieodpłatnie i na czas nieoznaczony służebność przesyłu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., polegającą na prawie korzystania z terenu w celu wymiany i eksploatacji przebiegającej przez działki nr 178/6 i 178/7 z obr. 2095 magistrali wodociągowej o średnicy Dy400mm. W ramach ustanawianej służebności nabywcy będą zobowiązani do:
- ustanowienia dla służb eksploatacyjnych ZWiK Sp. z o.o. pasów technicznych
o szerokości po 3 m (licząc od skrajni przewodu) od magistrali wodociągowej, w celu usuwania
awarii i możliwości prowadzenia prac naprawczych i konserwacyjnych oraz zachowania
odległości po 5 m licząc od skrajni magistrali z całkowitym zakazem dokonywania
jakiejkolwiek zabudowy obiektami budowlanymi i trwałymi nasadzeniami.
- zapewnienia służbom specjalistycznym ZWiK Sp. z o.o. stałego i nieodpłatnego,
24-godzinnego dostępu do magistrali, w celu możliwości dokonywania konserwacji,
eksploatacji, usuwania awarii, wymiany i modernizacji.
Służebność przesyłu oraz wymogi z nią związane, wpisane zostaną do KW nr SZ1S/00212733/8
i KW Nr SZ1S/00212734/5.
5. Przez teren dz. nr 93/7, 178/6, 178/7 z obr. 2095 przebiegają sieci energetyczne.
6. Nabywca nieruchomości gruntowej:
1) zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
2) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,
3) niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
4) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanych nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Referat ds. przygotowania
i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Urzędu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 091-42-45-775
www.bip.um.szczecin.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
32332650

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja i naprawa wyposażenia bazy szkoleniowej w kompleksie wojskowym przy ul. Ułanów 43 w Krakowie Sygn. 72 SZKOL 14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 4 100 000,00 zł
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czernikowo
(kujawsko-pomorskie)
DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI SANITARNYCH INWESTYCJI PROWADZONYCH NA TERENIE...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubin 1
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH