PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Szczecinie

MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ W SZCZECINIE

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-12

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, działki budowlane, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

32370090

Powierzchnia

1 213 m2

Cena

78 000 zł

OpisPREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin
Lp. Położenie nieruchomości
(ulica)
Nr działki (obręb)
KW
Pow.
[ m?]
Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania Cena wywoławcza nieruchomości netto [zł] Wadium
[zł]
1. Borsucza - Bryczkowskiego 101/1
obręb 4010
KW
SZ1S/00210131/4
1213
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług 78.000,00
(siedemdziesiąt osiem tysięcy)
7.800,00
(siedem tysięcy osiemset)
2. Borsucza - Bryczkowskiego 101/2
obręb 4010
SZ1S/00210132/1
1210 78.000,00
(siedemdziesiąt osiem tysięcy)
7.800,00
(siedem tysięcy osiemset)
3. Borsucza - Bryczkowskiego 101/3
obręb 4010
SZ1S/00210133/8
1257 81.000,00
(osiemdziesiąt jeden tysięcy)
8.100,00
(osiem tysięcy sto)
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 13.11.2012 r., drugi w dniu 05.03.2013 r.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.05.2013r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali 151 (przy Wydziale Inwestycji Miejskich).
Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena sprzedaży nieruchomości brutto ustalona w przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
dowodu wpłaty wadium,
w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,
w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw,
w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Wadium - na każdą działkę oddzielnie - należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin - Bank PEKAO S.A. II o. Szczecin nr 16 1240 3927 1111 0000 4099 5290.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 14.05.2013 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:
1. Nieruchomości położone w obszarze objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo" uchwalonego Uchwałą nr LV/1025/06 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2006r. wraz ze zmianami (Dz. U. Woj. Zach. nr 106 poz. 1892). Przedmiotowe nieruchomości zawarte są w terenie elementarnym o symbolu D.W.1051.MN,U. z przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług.
2. Obsługa komunikacyjna terenu od ul. Borsuczej.
3. Nabywca nieruchomości gruntowej:
zapewni służbom specjalistycznym dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę techniczną nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
przejmuje obowiązek usunięcia bezumownych użytkowników we własnym zakresie i na własny koszt.
4. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z planowaną inwestycją, jego wycinka może nastąpić po uzyskaniu przez nabywcę pozytywnej decyzji administracyjnej. Koszt wycinki ponosi nabywca nieruchomości.
5. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
6. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.
7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, pok. 241, tel. 91 42 45 221
www.bip.um.szczecin.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
32370090

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej w roku 2013.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zubrzyca Górna
(małopolskie)
Dostawa mobilnej stacji monitoringu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Główczyce
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH