PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg na sprzedaż działki położonej w Szczecinie

MIEJSKA JEDNOSTKA OBSŁUGI GOSPODARCZEJ W SZCZECINIE

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-19

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, działki budowlane, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

32380310

Powierzchnia

482 m2

Cena

80 000 zł

OpisPREZYDENT MIASTA SZCZECIN
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin
Lp. Położenie nieruchomości Nr działki
nr obrębu
nr KW
Pow.
łączna w
m?
Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania Cena wywoławcza nieruchomości netto
(zł)
Wadium
(zł)
1. Myślenicka 22/14
2003
SZ1S/00188124/8
482 Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 80 000,00
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
8 000,00
(słownie: osiem tysięcy złotych)
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.05.2013 r. O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).
Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tej ceny, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
dowodu wpłaty wadium;
dowodu tożsamości i właściwych pełnomocnictw - w przypadku osób fizycznych;
dowodu tożsamości, wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i właściwych pełnomocnictw - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji (aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Miasto Szczecin - Bank PEKAO S.A. II Oddział Szczecin 16 1240 3927 1111 0000 4099 5290.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 16.05.2013 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:
1. Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Uchwała RM Szczecina nr XVII/706/08 z dn. 26.03.2012 r.) przedmiotowa działka znajduje się w jednostce planistycznej Z.L.02, gdzie funkcją dominującą jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a uzupełniającą: usługi wolno stojące i wbudowane oraz zieleń stanowiąca uzupełnienie programu funkcjonalnego.
2. Do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotowy teren zagospodarowanie zbywanej działki może nastąpić w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy ustaloną w oparciu o tzw. dobre sąsiedztwo, wydaną na wniosek inwestora.
3. Przedmiotowy teren w większości porośnięty jest zaawansowanym wiekiem drzewostanem. W przypadku nowego zagospodarowania działki pojedyncze drzewa i krzewy będą mogły zostać usunięte po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej oraz wniesieniu opłaty na konto Gminy Miasto Szczecin. Koszty związane z wycinką drzew ponosi inwestor.
4. Gmina Miasto Szczecin nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej w rejonie zbywanej nieruchomości.
5. Nabywca nieruchomości gruntowej
zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci uzbrojenia podziemnego w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży je na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
przejmie obowiązek usunięcia z terenu wszystkich bezumownych użytkowników;
niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie i na własny koszt;
realizując inwestycje na przedmiotowym terenie, zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami i przepisami.
6. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi co do warunków gruntowo-wodnych oraz ewentualnego występowania zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
7. Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Referat ds. przygotowania i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych Urzędu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, pok. 243, tel. 91 42 45 587,
www.bip.um.szczecin.pl
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
32380310

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont izolacji przeciwwigociowych ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 82-200 Malbork ul.Wojska Polskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Malbork
(pomorskie)
Wykonanie usługi wydruku materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Legionowo
(mazowieckie)
Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH