PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg na sprzedaż nieruchomości.

POCZTA POLSKA S.A. PION INFRASTRUKTURY

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-15

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, lokale, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32584190

Powierzchnia

32 m2

Cena

41 220 zł

OpisOBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. 2007 nr 27, poz. 177, ze zm.).
1. Sprzedawca: Poczta Polska S.A., 00-940 Warszawa, ul. Stawki 2.
2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, 50-940 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 134, pokój nr 149.
3. Przedmiot sprzedaży:
Ujeździec Wielki
a. Lokal użytkowy nr 1 usytuowany na parterze budynku mieszkalno-usługowego o powierzchni użytkowej 31,89 m2
z przynależnymi pomieszczeniami w tymże budynku: biurowym o powierzchni użytkowej 8,90 m?, biurowym o powierzchni użytkowej 8,50 m?, w.c. o powierzchni użytkowej 1,11 m2 oraz pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 1,95 m? wraz z udziałem wynoszącym 3779/10000 w częściach wspólnych nieruchomości, w tym w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 182 o pow. 300 m?, położonej w miejscowości Ujeździec Wielki nr 6, gminie Trzebnica, objętej księgą wieczystą KW nr WR1W/00007833/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza netto: 41 220,00 zł Minimalne postąpienie: 500,00 zł Wadium: 4122,00 zł
(sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT).
Niedźwiednik
b. Lokal użytkowy o pow. użytkowej 46,30 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, do którego przynależą usytuowane w tymże budynku: pomieszczenie gosp. nr 1 na poddaszu o pow. użytkowej 21,44 m2, piwnica nr 2 o pow. użytkowej 1,90 m2 i piwnica nr 3 o pow. użytkowej 1,40 m2 oraz usytuowane w budynku gospodarczym pomieszczenie nr 1 o pow. użytkowej 4,38 m2
i pomieszczenie nr 2 o pow. użytkowej 4,38 m2, wraz z udziałem 4593/10000 części w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie użytkowania wieczystego działki nr 353/1 obszaru 1200 m2, położonej w miejscowości Niedźwiednik nr 56, gmina Ziębice, objętej księgą wieczystą KW nr SW1Z/00057697/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza netto: 44 400,00 zł Minimalne postąpienie: 500,00 zł Wadium: 4440,00 zł
(sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT).
Niedźwiednik
c. Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 353/2 obszaru 1200 m2, położonej w miejscowości Niedźwiednik, gmina Ziębice, objętej księgą wieczystą KW nr SW1Z/00065457/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza netto: 20 000,00 zł Minimalne postąpienie: 200,00 zł Wadium: 2000,00 zł
(sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT).
4. Przetarg w formie ustnej odbędzie się w siedzibie prowadzącego przetarg (pkt 2) w dniu 6.11.2013 r.
Składanie i analiza dokumentów opisanych w pkt 8 odbędzie się w godzinach pkt a. - 9.40; pkt b - 10.40; pkt c - 11.40; licytacja rozpocznie się o godzinie - 10.00 - pkt a; o godzinie - 11.00 - pkt b; o godzinie - 12.00 - pkt c.
5. Wadium wnoszone w gotówce powinno być wpłacone nie później niż do dnia 4.11.2013 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku Poczty Polskiej S.A.
6. Wadium wnoszone w gotówce w podanej wyżej kwocie należy wpłacać na konto: Bank Pocztowy S.A w Bydgoszczy
nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem "PI we Wrocławiu - przetarg Ujeździec Wielki - lokal użytkowy" - pkt a; "PI we Wrocławiu - przetarg Niedźwiednik - lokal użytkowy" - pkt b; "PI we Wrocławiu - przetarg Niedźwiednik - działka niezabudowana" - pkt c.
7. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (kontakt: Andrzej Jurczyński, tel.: 71/360-39-71) od poniedziałku
do piątku w godz. 8-13 oraz na stronie internetowej: www.poczta-polska.pl/nieruchomosci.
UWAGA - wadium:
a. przepadnie na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
b. przepadnie na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży,
c. złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia,
d. złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji, podlega zwrotowi bezpośrednio po licytacji lub unieważnieniu przetargu.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a. wniesienie wadium w podany wyżej sposób;
b. wypełnienie wniosku o udział w przetargu (na miejscu), zawierającego dane osobowe, PESEL, NIP, oświadczenie o zapoznaniu się
z treścią ogłoszenia o przetargu, regulaminem przetargu ustnego, przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń, jak również złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego przedmiotu przetargu;
c. przedłożenie Komisji Przetargowej nw. dokumentów:
dowodu tożsamości, a w przypadku cudzoziemców przedłożenie w tłumaczeniu przysięgłym na język polski dokumentów stwierdzających tożsamość potwierdzonych przez polski konsulat;
pełnomocnictwa notarialnego w przypadku, jeżeli oferent występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych nabywających nieruchomość w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej), lub oświadczenia o nabyciu nieruchomości przez jednego ze współmałżonków ze środków pochodzących z majątku osobistego (jeśli dotyczy);
w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego (nie starszego niż 3 m-ce) odpisu z KRS lub z Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz kompletu dokumentów upoważniających do reprezentowania podmiotu w przetargu;
w przypadku spółek odpis umowy Spółki i uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników lub właściwego organu o zgodzie na nabycie nieruchomości;
odpisu decyzji z Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
w przypadku osób prawnych mających siedzibę za granicą lub jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33? KC
(Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93, ze zm.) z siedzibą za granicą, dokumentów potwierdzających status prawny i rejestrację. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przedłożone
wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/ambasadę RP;
d. przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium;
e. przedłożenie Komisji Przetargowej oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium
w przypadku niewygrania przez uczestnika przetargu oraz adres do korespondencji, na który należy odesłać inne dokumenty zebrane od oferenta zgodnie z ogłoszeniem o przetargu.
9. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta.
10. Nabywca pod rygorem utraty wadium i utraty prawa wynikającego z przybicia jest obowiązany zapłacić cenę nabycia jednorazowo nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku Poczty Polskiej S.A.
11. Kancelarię notarialną wskaże wyłonionemu Nabywcy w Protokole z przetargu prowadzący przetarg. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy.
12. Datę zawarcia umowy sprzedaży Poczta Polska S.A. wskaże pisemnie wyłonionemu Nabywcy w ciągu 7 dni na adres zgodny z podanym w Protokole z przetargu. Niezastosowanie się Nabywcy do tych wskazań oznaczać będzie uchylenie się od zawarcia umowy.
13. Poza ceną nabycia wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszt sporządzenia ostatniego operatu szacunkowego (w kwocie: 1100,00 zł brutto - a; 1230,00 zł brutto - b; 738,00 zł brutto - c), na podstawie którego ogłoszono przetarg, oraz koszt pozyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów oraz odpisu z KW.
14. Nabywca uiści Sprzedawcy opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości proporcjonalnej do liczonego w dniach okresu użytkowania tego gruntu w 2013 roku, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym strony podpiszą umowę przenoszącą własność nieruchomości.
15. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu zawarcia aktu notarialnego.
16. Bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie http://www.poczta-polska.pl/nieruchomosci oraz pod numerem telefonu 71/360-39-71.
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia i warunków przetargu oraz odwołania przetargu.
W przypadku naruszenia przepisów stwierdza się unieważnienie przetargu.
32584190

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serca Roztocza. Wykonanie deptaka przy ul. A.Wachniewskiej w Zwierzyńcu oraz...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zwierzyniec
(lubelskie)
Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców we wsi Czeczotki Gmina Czosnów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Czosnów
(mazowieckie)
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chynów
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Chynów
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH