PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-05

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

32306962

Powierzchnia

596 m2

Cena

232 000 zł

OpisZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie:
Domysłów gmina Wolin, Lipnik gmina Stargard Szczeciński, Rajkowo gmina Kołbaskowo, 38 Szczecin - Pogodno gmina Szczecin
Lp. Gmina Obręb Nr działki Powierzchnia
(ha)
Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie Cena wywoławcza Wadium Wysokość postąpienia Godzina przetargu
1. Wolin 0003
Domysłów
147 1,9100 SZ1K/00008331/0 - brak planu 261 000 26 100 2 610 9.00
2. Stargard Szczeciński Lipnik 23/53 0,5355 SZ1T/00061693/2 30/100
w dz. nr 23/36
5/100
w dz. nr 23/39
Zabudowa usługowa z dopuszczalną funkcją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części strefa ochrony konserwatorskiej "B" układu przestrzennego, strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody "Lipnik" 151 000 15 100 1 510 9.30
3. Stargard Szczeciński Lipnik 23/56 0,1346 SZ1T/00061693/2 5/100 w dz. nr 23/39 zabudowa usługowa z dopuszczalną funkcją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
strefa ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody "Lipnik"
67 000 6 700 670 10.00
4. Kołbaskowo Rajkowo kompleks 4/19
4/5
0,7761
0,0088
SZ2S/00017824/3
SZ2S/00019807/2
80/100
w dz. nr 4/14
20/100
w dz. nr 4/14
Teren zabudowy produkcyjnej i teren przeznaczony na cele trafostacji 889 000 88 900 8 890 10.30
5. Kołbaskowo Rajkowo 4/18 0,8445 SZ2S/00017824/3 50/100
w dz. nr 4/12
Teren zabudowy produkcyjnej. 381 000 38 100 3 810 11.00
6. Szczecin 38 Szczecin - Pogodno 1/5 0,0596 SZ1S/00082249/7 - Usługi sportu i rekreacji, ponadto dopuszcza się: lokalizację usług towarzyszących z zakresu wypoczynku, gastronomii, kultury, turystyki i nauki, handlu detalicznego, organizację imprez w zakresie widowiskowo-sportowym oraz lokalizację lokali handlowych o łącznej powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 500 m? w granicach terenu elementarnego 232 000 23 200 2 320 11.30
Dz. nr 147 obręb Domysłów gmina Wolin zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 174 m? oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 127 m?. Grunt jest położony w odległości ok. 5 km od brzegu morza oraz bliskim sąsiedztwie dwóch niewielkich jezior i kompleksu leśnego Wolińskiego Parku Narodowego. Grunt posiada dostęp do sieciowego uzbrojenia technicznego - do energii elektrycznej oraz wody ze studni. Przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin jest to teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dojazd do terenu działki drogą gruntową.
Dz. nr 23/53 obręb Lipnik gmina Stargard Szczeciński zabudowana jest budynkiem stajni po pożarze o pow. zabudowy 629 m?. Przy zachodniej granicy działki przebiega rurociąg wodny. Dz. 23/53 posiada uzbrojenie w energię elektryczną, wodę i kanalizację.
Dz. nr 4/5 obręb Rajkowo gmina Kołbaskowo zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 60 m2, posiada uzbrojenie w energię elektryczną.
Dz. nr 4/19 obręb Rajkowo gmina Kołbaskowo zabudowana jest budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni zabudowy 1 834 m2 oraz wiatami o łącznej powierzchni zabudowy 295 m2, posiada uzbrojenie w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną.
Dz. nr 4/18 obręb Rajkowo gmina Kołbaskowo zabudowana jest budynkami gospodarczymi o łącznej powierzchni zabudowy 1 032 m2 oraz wiatami o łącznej powierzchni zabudowy 421 m2, posiada uzbrojenie w energię elektryczną, wodę, kanalizację sanitarną.
Dz. nr 1/5 obręb 38 Szczecin - Pogodno gmina Miasto Szczecin zabudowana jest zespołem trzech murowanych budynków garażowych, składającym się łącznie z 9 boksów o pow. zabudowy odpowiednio: t1 - 42 m?, t185 - 28 m?, t2 - 118 m?. Przy wznoszeniu budynku t1 została przekroczona granica działki nr 1/5 - w niewielkim fragmencie budynek położony jest na gruncie działki 23/5. Budynki garażowe t1 oraz t185 nie posiadają stosownego pozwolenia na budowę. Na gruncie działki 1/5 posadowiono także 6 garaży blaszanych (obiekty nietrwale związane z gruntem). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie złożył wniosek o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin dla ww. terenu - do wglądu na stronie internetowej www.zut.edu.pl/nieruchomosci.
Teren oraz zabudowania działek o numerach 23/53, 23/36, 23/39 oraz 23/56 obręb Lipnik gmina Stargard Szczeciński obciążone są umowami cywilnoprawnymi lub/i zajmowane są bezumownie.
Teren, zabudowania oraz wiaty działek o numerach 4/5, 4/19 oraz 4/18 obręb Rajkowo gmina Kołbaskowo obciążone są umowami cywilnoprawnymi.
Teren oraz zabudowania działki o numerze 1/5 obręb 38 Szczecin - Pogodno gmina Miasto Szczecin obciążone są umową cywilnoprawną.
Wykaz wszystkich powyższych obciążeń zamieszczony jest na stronie internetowej www.zut.edu.pl/nieruchomosci.
Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2013 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Bank Zachodni WBK S.A. 3 o. Szczecin 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie wpłaty "wadium na działkę nr ..........". Wadium winno być uznane na rachunku Uczelni najpóźniej w dniu 26 marca 2013 r.
2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać potwierdzenie wpłacenia wadium oraz dokumenty tożsamości, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwa do udziału w przetargu.
3. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w  Regulaminie zbywania lub oddawania do używania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także przenoszenia prawa użytkowania wieczystego oraz oddawania do używania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Uczelni, który znajduje się na stronie internetowej www.zut.edu.plw zakładce "Biznes - nieruchomości".
4. Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku potrzeby okazania granic, nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.
Dodatkowe informacje:
Tel. (91) 449 60 20, 665 032 332
32306962

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2014 r. - zamówienie uzupełniające
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Syrynia
(śląskie)
Dostawa systemu do rejestracji i analizy ruchu człowieka oraz dostawa zestawu kamer cyfrowych i rozbudowa systemu do analizy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Krosno
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH