PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta Wałcz

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA 02- 004 W-WA, CHAŁUBIŃSKIEGO 3A W

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-13

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, działki budowlane, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałcz / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

31711473

Powierzchnia

1 776 m2

Cena

30 500 zł

OpisODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE
ul. Potulicka 2
70-952 Szczecin 2
skr. poczt. 1100
DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ
W SZCZECINIE
OGŁASZA KOLEJNE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE
NA SPRZEDAŻ:

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SZCZECINIE
PRZY UL. SZAFERA, KW SZ1S/00105574/2
Lp. Oznaczenie nieruchomości
wg danych
z ewidencji gruntów
Pow. działki
w ha
Termin przetargu,
godzina
Cena wywoławcza nierucho-mości
netto
Wysokość
wadium,
termin
wpłaty
Daty
przeprowa-dzonych przetargów
1. pierwszy
2. drugi
3. kolejny
4. kolejny
1. Działka nr 50/1
obręb 2008-Pogodno 8
0,1574 ha
17.05.2012 r.
godz. 11.00
223 000 zł 44 000 zł
do
11.05.2012 r
1. 30.09.2011 r.
2. 15.12.2011 r.
3. 06.02.2012 r.
4. 05.04.2012 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Zawadzkiego-Klonowica, uchwalonym Uchwałą nr LX/1023/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 kwietnia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego nr 76 poz. 1330) działka położona jest na obszarze terenów elementarnych oznaczonych symbolami:
- Z.Z.1002.KG - teren zespołu garaży piętrowych dla samochodów osobowych,
- Z.Z.1009.MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Dział I-SP "Spis spraw związanych z własnością" księgi wieczystej SZ1S/00105574/2 ujawnia następujące uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej: prawo do przejazdu i przechodu przez część działki nr 49/3 opisanej w KW 72385 od strony ul. Szafera do budynku trafostacji.
Według aktualnego wypisu z rejestru gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane.
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W WAŁCZU
NA OSIEDLU ZACISZE, KW KO1W/00033888/2
Lp. Oznaczenie nieruchomości
wg danych
z ewidencji gruntów
Pow. działki
w ha
Termin przetargu
godzina
Cena wywoławcza nierucho-mości
netto
Wysokość
wadium
Termin
wpłaty
Daty przeprowa-
dzonych przetargów
1. pierwszy
2. drugi
3. kolejny
1. Działka nr 5642/74
obręb 0001 m. Wałcza
0,1776 ha
17.05.2012 r.
godz. 12.00
30 500,00 zł 6 100,00 zł
do
11.05.2012 r.
1. 12.01.2012 r.
2. 24.02.2012 r.
3. 02.04.2012 r.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza działka znajduje się na terenach zainwestowanych o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług.
Przez całą szerokość działki przebiega kolektor miejskiej sieci kanalizacyjnej połączony z kanalizacją sanitarną w ul. Westerplatte. Dla części działki, przez którą przebiega powyższa sieć, obowiązuje obszar ograniczonego użytkowania, tzw. pas ochronny, wyznaczający granicę zabudowy kubaturowej, w tym także nasadzeń drzewostanem.
Według aktualnego wypisu z rejestru gruntów działka oznaczona jest symbolem użytku Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane.
PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE OREG. WAM W SZCZECINIE,
UL. POTULICKA 2, W SALI nr 200 (II piętro).
Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej
Do cen wylicytowanych w przetargach zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT,
wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGACH:
Warunkiem udziału w każdym przetargu jest wpłata wadium w gotówce, w wysokości podanej w tabeli, na rachunek bankowy OReg. WAM w Szczecinie, nr 32 1130 1176 0022 2114 1520 0005 w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2012 r. z dopiskiem "przetarg na działkę nr ... , położoną w ...".
Za termin wpłaty uważa się wpływ wadium na ww. rachunek bankowy najpóźniej do dnia 11.05.2012 r.
Zwolnienie z obowiązku wniesienia wadium dotyczy osób, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 169 poz. 1418 z 2005 r. ze zmianami), które winny pisemnie zgłosić do dnia 11.05.2012 r. uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego. Winny również złożyć pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.
Cena podlega zapłacie w całości nie później niż na 2 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym.
Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują nw. dokumenty w oryginale:
- w przypadku osoby fizycznej - dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
- w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
- w przypadku osoby prawnej aktualny (3 m-ce) odpis z rejestru sądowego lub w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej),
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 169 poz. 1418 z 2005 r. z późn. zm.): dowód osobisty oraz oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP oraz aktualne (1 m-c) wypisy
z rejestrów, o których mowa w art. 19 ustawy jak wyżej.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.
Dla osób mających status cudzoziemca stosuje się przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. nr 207 poz. 2108).
Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów.
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
w Szczecinie, ul. Potulicka 2, Biuro Obsługi Interesanta pok. 1 lub ( 91 434 17 68 (MON 45 20 96) wew. 316, 315, 303, 304, 601 716 622.
Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
z pracownikiem WAM pod nr tel. Szczecin - 601 716 622, Wałcz - 693 080 709.
Powyższa oferta została zamieszczona na stronie internetowej www.wam.com.pl/sprzedaz/or_szczecin
31711473

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łubniany
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH