PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Szafera

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA 02- 004 W-WA, CHAŁUBIŃSKIEGO 3A W

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-29

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

31594716

Powierzchnia

1 574 m2

Cena

223 000 zł

OpisODDZIAŁ REGIONALNY W SZCZECINIE
ul. Potulicka 2
70-952 Szczecin 2
skr. poczt. 1100
DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ W SZCZECINIE
OGŁASZA
KOLEJNY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ
niezabudowanej nieruchomości, położonej w SZCZECINIE przy ul. Szafera, w obrębie 2008 Pogodno 8, obejmującej działkę nr 50/1 o pow. 0,1574 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinie prowadzi KW SZ1S/00105574/2.
Przetarg odbędzie się 05.04.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie OReg. WAM w Szczecinie, ul. Potulicka 2, w sali nr 200 (II piętro).
Cena wywoławcza do przetargu netto: 223.000,00 zł.
Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Zawadzkiego-Klonowica", uchwalonym Uchwałą nr LX/1023/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 kwietnia 2006 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego nr 76 poz. 1330) działka położona jest na obszarze terenów elementarnych oznaczonych symbolami:
- Z.Z.1002.KG - teren zespołu garaży piętrowych dla samochodów osobowych,
- Z.Z.1009.MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Według aktualnego wypisu z rejestru gruntów działka gruntu nr 50/1 oznaczona jest symbolem użytku - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane.
Dział I-Sp "Spis praw związanych z własnością" księgi wieczystej SZ1S/00105574/2 ujawnia następujące uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej:
"Prawo do przejazdu i przechodu przez część działki nr 49/3 opisanej w KW 72385 od strony ul. Szafera do budynku trafostacji".
Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich.
Przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzone zostały w następujących terminach:
I ustny przetarg nieograniczony - 30.09.2011 r.
II ustny przetarg nieograniczony - 15.12.2011 r.
Kolejny ustny przetarg nieograniczony - 06.02.2012 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce, w wysokości 44.000 zł, na rachunek bankowy OReg. WAM w Szczecinie nr 32 1130 1176 0022 2114 1520 0005 w Banku Gospodarstwa Krajowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2012 r. z dopiskiem: "przetarg na działkę nr 50/1, położoną w Szczecinie przy ul. Szafera".
Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ wadium na ww. rachunek bankowy, najpóźniej do dnia 30.03.2012 r.
Zwolnienie z obowiązku wniesienia wadium dotyczy osób, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 08 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 169 poz. 1418 z 2005 r. ze zmianami), które winny pisemnie zgłosić do dnia 30.03.2012 r. uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego. Winny również złożyć pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.
Cena podlega zapłacie nie później niż na 2 dni przed zawarciem umowy przenoszącej własność.
Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Uczestnicy przetargu, przed rozpoczęciem przetargu okazują nw. dokumenty w oryginale:
w przypadku osoby fizycznej - dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) - w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki również pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
w przypadku osoby prawnej aktualny (3 m-ce) odpis z rejestru sądowego lub w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
dowód wpłaty wadium,
w przypadku osób, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. nr 169 poz. 1418 ze zmianami): dowód osobisty oraz oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktualne (1 m-c) wypisy
z rejestrów, o których mowa w art. 19 ustawy jak wyżej.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.
Dla osób mających status cudzoziemca, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758 ze zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 ze zm.).
Organizator zastrzega, że przysługuje mu prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Oddziału Regionalnego WAM
w Szczecinie, ul. Potulicka 2, Biuro Obsługi Interesanta pok. 1 lub ( (91) 43-41-768
/MON 45 20 96/ wew. 303, 304, 315, 316.
Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu
z pracownikiem WAM pod nr tel. /91/ 43-41-768 wew. 303, 304, 315, kom. 601 716 622.
Powyższa oferta została zamieszczona na stronie internetowej: www.wam.com.pl/sprzedaz/or_szczecin
31594716

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont izolacji przeciwwigociowych ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 82-200 Malbork ul.Wojska Polskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Malbork
(pomorskie)
Wykonanie usługi wydruku materiałów promocyjno - informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Legionowo
(mazowieckie)
Dostawa pieczywa do Zakładu Karnego w Zabrzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH