PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Pomiechówek, woj. mazowieckie

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-22

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

33114625

Powierzchnia

152 800 m2

Cena

2 100 000 zł

OpisAGENCJA
MIENIA
WOJSKOWEGO

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o I przetargu ustnym nieograniczonym nr 26/2015
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
POŁOŻONEJ W KOSEWIE,
woj. mazowieckie, powiat nowodworski, gm. Pomiechówek,stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 84, obręb 0014 Kosewo, o pow. 15,2800 ha,
zabudowanej 11 budynkami, o sumarycznej powierzchni użytkowej 2.174 m2.
KW nr WA1N/00007037/2.
Nieruchomość położona na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek, na podstawie Uchwały nr LIII/305/10 z dnia 27.10.2010 r. Rady Gminy Pomiechówek, działka nr 84 w obrębie 0014-Kosewo położona jest na terenie projektowanym pod budownictwo związane z usługami z możliwością zabudowy mieszkaniowej - ozn. terenu 14.15.U-2.
Na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 191/2013 z dnia 08.03.2013 r., część przedmiotowej nieruchomości, obejmująca teren działki nr 84 wraz ze znajdującym się na niej dziełem budownictwa obronnego, z wyłączeniem współczesnych zabudowań, została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-1127. Jest ona objęta prawną ochroną konserwatorską, a na każdorazowym właścicielu ciążą prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446). Ponadto przedmiotowa nieruchomość znajduje się częściowo (od strony północnej) w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, w większości w konserwatorskiej strefie archeologicznej.
Cena wywoławcza: 2.100.000,00 zł netto
Wadium: 200.000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2015 r. o godz. 11.00
w siedzibie AMW w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium. Wadium należy wpłacać w gotówce z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na rachunku bankowym Agencji Mienia Wojskowego ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa: Bank Gospodarstwa Krajowego nr:
17 1130 1017 0000 0060 0720 0022 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2015 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg nr 26/15". " - ....." W miejsce kropek proszę wpisać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej, będącej uczestnikiem przetargu.
Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT.
Zgodnie z dyspozycją art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) przyszłemu nabywcy przysługuje 50% bonifikata w części ceny sprzedaży z tytułu wpisania części nieruchomości do rejestru zabytków. Zostanie ona udzielona od 88,88% wylicytowanej ceny sprzedaży, tj. od udziału ceny gruntu i znajdujących się na nim zabytkowych budynków w cenie całej nieruchomości.
W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu wyłonionego jako Nabywca od podpisania protokołu z przetargu lub/oraz zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wadium ulega przepadkowi na rzecz Agencji Mienia Wojskowego.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu wywieszonym w dniach 22.04.2015 r. - 22.06.2015 r. na tablicach informacyjnych w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A, Urzędu Miasta St. Warszawy Pl. Starynkiewicza 7/9, Urzędu Gminy Pomiechówek, Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Mienia Wojskowego oraz na stronie internetowej www.amw.com.pl
Dodatkowe informacje: Tel. 22 314 99 20
www.amw.com.pl
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa
tel. 22 314-97-00, fax 22 314-99-00
www.amw.com.pl
33114625

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy nożyków i liczników zgrzewów do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów medycznych według 3 zadań
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Zad.I Przebudowa drogi gminnej, nr drogi 118251 E w miejscowości Foluszczyki Zad. II Przebudowa drogi dojazdowej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Galewice
(łódzkie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Łomża
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH