PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów i sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego na potrzeby projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i...

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

324232/2013

Opis

Opole: Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów i sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego na potrzeby projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii
Numer ogłoszenia: 324232 - 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 277256 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, woj. opolskie, tel. 774 579 895, faks 774 552 979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów i sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego na potrzeby projektu pod nazwą Fascynujący świat nauki i technologii.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego niezbędnych do wyposażenia pracowni eksperymentalnych Zaczarowanego Świata na potrzeby projektu systemowego nr POKL.09.01.02-16-001/13 pn. Fascynujący świat nauki i technologii, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z decyzją o dofinansowanie - uchwała ZWO nr 3514/2013 z dnia 28 marca 2013 r. szczegółowo określonych w wykazie rzeczowo-cenowym stanowiącym - dla części I załącznik nr 2a do SIWZ, dla części II załącznik nr 2b do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00-5, 33.10.00.00-1, 33.69.30.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: projekt systemowy nr POKL.09.01.02-16-001/13 pn. Fascynujący świat nauki i technologii, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z decyzją o dofinansowanie - uchwała ZWO nr 3514/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: część II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU TECHNOMEX sp. z o.o, ul. szparagowa 15, 44-141 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31707,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37900,00
Oferta z najniższą ceną: 37900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa leków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Górno
(podkarpackie)
Roboty budowlane w budynku nr 180 na terenie kompleksu wojskowego JW 2098 w Bemowie Piskim - post. nr 87/2012.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Giżycko
(warmińsko-mazurskie)
Roboty budowlane, których celem jest wykonanie całości robót budowlanych, instalacyjnych, drogowych, sieciowych i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH