PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia -ECDL Start-w ramach projektu -ECDL-Dobry Start- współfinansowanego ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Oleśnica / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

122710/2014

Opis

Oleśnica: Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia -ECDL Start-w ramach projektu -ECDL-Dobry Start- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy
Numer ogłoszenia: 122710 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78932 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3143276, 3142089, faks 071 3143276 w. 281.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia -ECDL Start-w ramach projektu -ECDL-Dobry Start- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie: -ECDL Start- oraz zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy. Szkolenie jest
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (środki publiczne). Kod CPV 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminów z czterech modułów ECDL i uzyskanie certyfikatu ECDL Start. Większość uczestników szkolenia będzie posiadała wykształcenie co najwyżej średnie. Zamawiający skieruje na szkolenie ogółem 31 osób w 3 grupach: I grupa- 11 osób, II grupa- 10 osób,III grupa - 10 osób.Wymagany termin i miejsce realizacji szkolenia: I grupa - kwiecień 2014 - Oleśnica, II grupa - wrzesień 2014 - Twardogóra, III grupa- październik 2014 - Syców. Dokładny termin realizacji szkolenia zostanie każdorazowo uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy. Liczba godzin szkolenia -60. Godzinę szkolenia należy rozumieć jako godzina lekcyjna 45 min. i 15 min. przerwy, przy czym przerwy mogą być ustalane w sposób elastyczny. Liczba dni szkolenia- nie więcej niż 10. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku, między godzinami 08.00-18.00. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Programu szkolenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Program szkolenia musi być zgodny z aktualną wersją Syllabusa (dostępną na stronie www.ecdl.com.pl) oraz musi zapewnić realizację wymagań dla poszczególnych modułów.Program szkolenia musi obejmować moduły: Użytkowanie komputerów, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, Przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów po każdym z 4 ww modułów przez uprawnionego egzaminatora ECDL zgodnie z obowiązującymi zasadami organizowania egzaminów ECDL, nie później niż do 2 tygodni od daty zakończenia szkolenia. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia muszą otrzymać:1)zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. z 2012r., Poz. 186),2)certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji równoważnych z ECDL Start, który będzie zawierał logotyp POKL, logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacje o współfinansowaniu zgodnie z wytycznymidotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 3)certyfikat ECDL Start (po zdaniu egzaminów) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy: wzorów powyższych dokumentów, które otrzyma osoba po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie. Wykonawca musi zapewnić salę wykładową dostosowaną do wielkości grupy, z osobnymi miejscami dla każdego uczestnika szkolenia, z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i akustyką zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a także zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia komputer z oprogramowaniem odpowiednim do zakresu przedmiotowego szkolenia. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom niezbędne materiały dydaktyczne. Wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia co najmniej podręcznik, który po zakończonym szkoleniu przejdzie na własność uczestnika. Materiały powinny zostać przekazane uczestnikom szkolenia w pierwszym dniu zajęć. Odbiór materiałów musi zostać potwierdzony na piśmie przez każdego uczestnika szkolenia. Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia harmonogramu szkolenia z podziałem na dni i godziny zegarowe szkolenia, tematami zajęć wynikającymi z programu szkolenia oraz imieniem i nazwiskiem wykładowcy na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.Zamawiający przekaże Wykonawcy imienny wykaz osób skierowanych na szkolenie, osobno dla każdej grupy, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia.Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemną informację o dacie, godzinie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nie później niż na 2 dni przed przeprowadzeniem egzaminu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt ECDL-Dobry Start wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic Dorota Kubicka-Mikoś, ul. Warszawska 49, 25-531 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50158,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29140,00
Oferta z najniższą ceną: 25918,00 / Oferta z najwyższą ceną: 39866,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Bronów, gmina Pleszew
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH