PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasach IV-VI, w ramach zadania: Zajęcia...

Gmina Miasta Radomia

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Radom / mazowieckie

Numer ogłoszenia

222130/2013

Opis

Radom: Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasach IV-VI, w ramach zadania: Zajęcia wyrównawcze z matematyki, w ramach projektu Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013
Numer ogłoszenia: 222130 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183782 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284, faks 0-48 36 20 282, 3620532.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasach IV-VI, w ramach zadania: Zajęcia wyrównawcze z matematyki, w ramach projektu Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasach IV-VI, w ramach zadania: Zajęcia wyrównawcze z matematyki, w ramach projektu Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zakres zamówienia - poniżej 200.000 EUR.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane z dofinansowania oraz wkładu własnego w ramach projektu Lepsza edukacja najlepszą inwestycją - zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013 (nr umowy UDA-POKL.09.01.02-14-019/11-00 z dnia 20.08.2012r.), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EDU-MATH Agnieszka Najda, Piastów 28a, 26-660 Jedlińsk, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7316,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4340,00
Oferta z najniższą ceną: 4340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6386,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4326E w miejscowości Wiaderno, gm. Tomaszów Maz. (znak sprawy postępowania:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tomaszów Mazowiecki
(łódzkie)
Naprawa uszkodzonego masztu głównego promu przez rzekę Wartę w m. Chojno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 Chojno - Biezdrowo -...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa szczepionek - sprawa 124/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Celestynów
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH