PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Suchowola i części Rząśni

Gmina Rząśnia

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rząśnia / łódzkie

Numer ogłoszenia

100695/2013

Opis

Rząśnia: Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Suchowola i części Rząśni
Numer ogłoszenia: 100695 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175638 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, woj. łódzkie, tel. 044 6317122, faks 044 6317129.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Suchowola i części Rząśni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Suchowola i części Rząśni.
2.Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowaniu obejmuje w szczególności:
a)Wykonanie kanałów ściekowych grawitacyjnych o łącznej długości 6.200,00 mb.
b)Wykonanie kanalizacji tłocznej o długości 3.462,00 mb,
c)Wykonanie 4 przepompowni (tłoczni),
d)Wykonanie ogrodzenia przepompowni ( tłoczni),
e)Wykonanie zjazdów do przepompowni,
f)Wykonanie przykanalików od granicy posesji do pierwszej studni na posesji
3.Usługi nadzoru inwestorskiego będą pełnione w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej,
4.Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określają dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys ofertowy wykonawcy robót.
5.Szczegółowy zakres usług nadzoru oraz obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zawierał projekt umowy - załącznik nr 6 stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6.Zamawiający wymaga aby inspektor nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzonych robót przebywał na terenie budowy minimum 3 razy w tygodniu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

JAKUBER Jacek Rychlik, Dąbrowa, ul. Gen. J. Wysockiego 12, 98-300 Wieluń, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24800,00
Oferta z najniższą ceną: 24800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 125460,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzanie przeglądów oraz czyszczenie wszystkich przewodów kominowych w budynkach komunalnych zarządzanych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Wymiana nawierzchni utwardzonej na terenie Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Parkowej 12 w Grudziądzu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Grudziądz
(kujawsko-pomorskie)
Remont pomieszczenia Laboratorium WIOŚ w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH